Przygotowanie pracy licencjackiej/magisterskiej: klasa wzmgr

Klasa wzmgr umożliwia sprawne i wygodne przygotowanie pracy magisterskiej lub licencjackiej zgodnie z wymogami obowiązującymi na wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w systemie LaTeX.

Archiwum zawierające klasę oraz przykładowe dokumenty: wzmgr110.zip. [wersja `rozpakowana': wzmgr110 || starsza wersje: wzmgr106.zip | wzmgr105.zip | wzmgr104.zip]. Przykładowy dokument w formacie PDF: wzmgr.pdf. Różne wskazówki i podpowiedzi dotyczące LaTeXa. Więcej informacji na temat systemu LaTeX można znaleźć tutaj.

Opcje klasy wzmgr:

magisterska
praca magisterska (wartość domyślna);
licencjacka
praca licencjacka;
skorowidz
praca będzie zawierała skorowidz;
autorrok
włącza przywołania bibliograficzne (cytowania) w schemacie autor-rok. Więcej informacji na ten temat jest w punkcie Odsyłacze bibliograficzne w stylu autor-rok
backref
przekazanie opcji backref do pakietu hyperref. W spisie literatury pojawią się numery stron, na których znajduje się przywołanie bibliograficzne (przydatne na etapie pisania pracy oraz w przypadku dokumentu elektronicznego);
palatino
skład krojem TeXGyre Pagella (tgpagella), który jest klonem Palatino;
tgpagella
to samo co opcja palatino
brudnopis
wstępna wersja pracy: drukowanie z pojedynczym odstępem i oznaczanie każdej strony numerem wersji oraz datą;
xodstep
zwiększenie odstępu między wierszami.

Dodatkowe polecenia i środowiska zdefiniowane w klasie wzmgr:

\UniversityName
Nazwa szkoły, drukowana na górze strony tytułowej (domyślnie Uniwersytet Gdański -- Wydział Zarządzania);
\oswiadczenie
tekst oświadczenia o samodzielnym wykonaniu pracy, określony w piśmie okólnym Rektora UG z dnia 13 grudnia 2004 (należy umieścić na końcu pracy, tj. przed \end{document});
\autor
imię oraz nazwisko autora;
\nralbumu
numer albumu;
\email
adres email autora (opcjonalnie);
\kierunek
nazwa kierunku, np. Informatyka Ekonomiczna;
\opiekun
tytuł naukowy, imię i nazwisko promotora;
\miejsce
miejsce obrony (opcjonalnie), jeżeli nie podano zostanie wpisany Sopot;
\keywords
lista słów kluczowych (oddzielonych przecinkami);
abstract
streszczenie (środowisko);
\introduction
wstęp;
\summary
zakończenie;
\source
źródło, umieszczane pod tabelą i rysunkiem;
\nrwersji
etykieta wersji dokumentu.

Uwagi:

Polecenia \autor, \nralbumu (ewentualnie \email) można wstawić wielokrotnie jeżeli praca jest dziełem kilku autorów.

Polecenie \oswiadczenie zostało dodane do wersji 1.03 pakietu a polecenie \UniversityName do wersji 1.04.

Klasa wykorzystuje następujące pakiety: graphicx, polski, hyperref, url oraz natbib (z opcją autorrok).

Przykładowa struktura pracy:

%& --translate-file=il2-pl
\documentclass[skorowidz,palatino,brudnopis]{wzmgr}
\nrwersji {etykieta}

\UniversityName {Nazwa-Szkoły}

\author  {imię1 nazwisko1}
\nralbumu {numer1}
\email  {email1@gnu.univ.gda.pl}

\author  {imię2 nazwisko2}
\nralbumu {numer2}

\title  {tytuł-pracy}

\kierunek {nazwa-kierunku}
\date   {rok-obrony}
\miejsce {miejsce}

\opiekun {tytuł-naukowy imię nazwisko}
\begin{document}

\begin{abstract}... \end{abstract}
\keywords{słowo-kluczowe, słowo-kluczowe, ... }
\maketitle
% --- początek pracy ---
% Wstęp
\introduction
...

\chapter{tytuł-rozdziału}
....
  
\section{tytuł-podrozdziału}
...
\section{tytuł-podrozdziału}
...
...
% Zakończenie
\summary
...

% Załączniki (opcjonalnie):
\appendix
\chapter{tytuł-załącznika}
...
\chapter{tytuł-załącznika}
...

% Literatura:
\begin{thebibliography}{99}
...
\end{thebibliography}

% Spisy tabel i rysunków (jeżeli są potrzebne):
\listoftables
\listoffigures

% Skorowidz (opcjonalnie)
\printindex

\end{document}

Odsyłacze bibliograficzne w stylu autor-rok

Cytowania w schemacie autor-rok wymagają: uruchomienia klasy z opcją autorrok (opcja autorrok powoduje dołączenie pakietu natbib) oraz dodania w preambule dokumentu wpisu \bibliographystyle, np. \bibliographystyle{papalike} (por. plik papalike dołączony do pakietu oraz przykład mgr-main.tex). Niezbędne jest wykorzystanie bibtexa, np.:

pdflatex plik.tex
bibtex plik
pdflatex plik.tex

UWAGA: w przypadku podzielenia przywołania pomiędzy stronami link w pliku PDF tworzonym pdflatexem z strony poprzedniej może nie kończyć się na prawym brzegu ostatniego wiersza ale obejmować także ewentualne przypisy, ew. paginę dolną oraz paginę górną następnej strony i kończyć się dopiero na początku pierwszego wiersza następnej strony. Ewidentnie jest to niedoróbka, tyle, że owa niedoróbka nie jest spowodowana błędem pakietów natbib/hyperref ale wynika z ograniczeń działania pdflatexa. Na pocieszenie 1) w pracy magisterskiej/licencjackiej przy normalnej liczbie przywołań literatury prawdopodobieństwo ww. zdarzenie nie jest za duże; 2) problem jest tylko z plikiem PDF, wydruk na papierze jest OK.

Zmiany:

Wersja 1.10 (19/06/2009)
Słowa kluczowe i streszczenie są teraz opcjonalne. Usunięto błędy: opcja `brudnopis' nie działała podobnie jak deklaracja adresu email zawierającego nie-litery mogła spowodować tajemniczy błąd (w połączeniu z opcją brudnopis). Do generowania id dokumentu wykorzystywany jest teraz pakiet everyshi Martina Shroedera.
Wersja 1.06 (3/2009)
Dodano alternatywny sposób formatowania literatury adekwatny w przypadku używania stylu autor-rok. Dodana opcja breaklinks do wywołania pakietu hyperref (która czasami może nie działać poprawnie--opis wyżej) ponieważ zakładamy, że nikt już nie używa formatów dvi/ps. Bo i po co?
Wersja 1.05 (4/2008)
Zamiana qpalatin.sty na tgpagella.sty w opcji palatino oraz dodanie opcji tgpagella (alias palatino). Zmiana dopasowuje wzmgr.cls do współczesnych dystrybucji TeXa.
Wersja 1.04 (6/2007)
Dodanie polecenia \UniversityName.
Wersja 1.03 (6/2005)
Dodanie polecenia \oswiadczenie.

PowrótPowrót


(c) T. Przechlewski; ostatnia zmiana: 2009-06-19T12:15:56CEST