adres_strona2.jpg
Akademiki

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY PRZYZNAWANIA MIEJSC W DOMACH STUDENCKICH UG NA ROK AKADEMICKI 2013/2014  DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 
(załącznik nr 2 do protokołu posiedzenia WKS dla studentów WE UG z dnia 19 marca 2013 roku) 

Zgodnie z § 2 ust. 3 załącznika nr 1 do Zarządzenia Kanclerza UG nr 10/K/11 z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie przyznawania i korzystania z miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziałowa Komisja Stypendialna dla Studentów Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego wprowadza Regulamin określający zasady przyznawania miejsc w domach studenckich UG na rok akademicki 2013/2014 dla studentów Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. 


1. Miejsce w domu studenckim na dany rok akademicki przyznaje na pisemny wniosek studenta Wydziałowa Komisja Stypendialna dla Studentów Wydziału Ekonomicznego UG zgodnie z rozdziałem miejsc w domach studenckich, dokonanym przez Odwoławczą Komisję Stypendialną Uniwersytetu Gdańskiego. 
Wydziałowa Komisja Stypendialna dla Studentów Wydziału Ekonomicznego UG podejmuje decyzje o przyznaniu miejsca w domu studenckim UG dla grup studentów określonych w § 2 załącznika nr 1 do zarządzenia Kanclerza nr 10/K/11. 

2. O miejsce w domu studenckim na okres roku akademickiego mogą ubiegać się osoby, które nie zalegają z płatnościami oraz posiadają wpis do indeksu o rozliczeniu w domu studenckim w poprzednim roku akademickim. 

3. Wydziałowa Komisja Stypendialna dla Studentów Wydziału Ekonomicznego UG przydziela miejsca przyznane przez Odwoławczą Komisję Stypendialną UG w proporcjach: 
- 2/5 puli miejsc dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów I i II stopnia 
- 3/5 puli miejsc dla studentów wyższych lat studiów (2, 3 roku studiów I stopnia oraz 2 roku studiów II stopnia). 

4. W przypadku większej liczby studentów wnioskujących o przydzielenie miejsca w domu studenckim niż liczba przyznanych miejsc przez Odwoławczą Komisję Stypendialną UG, pierwszeństwo w uzyskaniu zakwaterowania w domu studenckim UG przysługuje studentowi, który jednocześnie: 
a) znajduje się w trudnej sytuacji materialnej 
b) codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiłby mu lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie 
c) nie ukończył z tytułem magistra studiów na innym kierunku lub innej uczelni. 

5. Podejmując decyzję w sprawie przyznania miejsca w domu studenckim, Wydziałowa Komisja Stypendialna dla Studentów Wydziału Ekonomicznego UG uwzględnia poniższe kryteria: 
a) sytuację materialną studenta (miesięczny dochód netto przypadający na jednego członka rodziny studenta, liczony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi pomocy materialnej dla studentów) 
b) odległość stałego miejsca zamieszkania studenta od Uczelni oraz trudność komunikacyjną pokonywanej trasy 
c) inne, szczególne sytuacje: 
- chorobę studenta (udokumentowaną aktualnymi zaświadczeniami lekarskimi) 
- niepełnosprawność studenta (potwierdzoną aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności) 
- aktywną działalność społeczną studenta na rzecz Uniwersytetu Gdańskiego (członkostwo w WKS, OKS, RSS WE, Parlamencie Studentów UG), potwierdzoną przez przedstawicieli tych grup społeczności akademickiej. 

Potwierdzenie powyższych informacji leży wyłącznie w gestii studenta 

6. Wydziałowa Komisja Stypendialna dla Studentów Wydziału Ekonomicznego UG tworzy listę rankingową studentów ubiegających się o przyznanie miejsca w domu studenckim UG w oparciu o dane dotyczące dochodu, z uwzględnieniem pozostałych informacji. 

7. Wydziałowa Komisja Stypendialna dla Studentów Wydziału Ekonomicznego UG przyznając miejsce w domu studenckim, bierze pod uwagę dom (numer) wskazany przez studenta we wniosku. W przypadku braku miejsc we wskazanym przez studenta domu studenckim, Komisja przydziela miejsce według własnego uznania z puli pozostałych wolnych miejsc. 

8. Osoby studiujące na więcej niż jednym kierunku studiów stacjonarnych w Uniwersytecie Gdańskim, mogą ubiegać się o przyznanie miejsca w domu studenckim z puli Wydziału Ekonomicznego tylko w przypadku, kiedy kierunek ten jest pierwszym podjętym. 
Wyższy rok studiów oznacza, że jest to pierwszy kierunek studiów. W przypadku, gdy student studiuje równolegle na tym samym roku studiów na więcej niż jednym kierunku, zobowiązany jest umieścić na wniosku informację, że nie ubiega się/nie otrzymał miejsca w ramach drugiego kierunku studiów. 

9. Wydziałowa Komisja Stypendialna dla Studentów Wydziału Ekonomicznego UG nie rozpatruje wniosków studentów wyjeżdżających w semestrze zimowym za granicę w ramach wymiany studenckiej. Mogą oni ubiegać się o przyznanie miejsca w domu studenckim po powrocie z wymiany. 

10. W przypadku rezygnacji studenta z przyznanego miejsca, zostaje ono przyznane kolejnej osobie z listy rankingowej stworzonej przez Wydziałową Komisję Stypendialną dla Studentów Wydziału Ekonomicznego UG. Decyzja ta nie wymaga posiedzenia Komisji w tej sprawie. 

11. Studenci zamieszkujący w domach studenckich UG w poprzednich latach akademickich, w sprawie których napływały z domów studenckich skargi dotyczące nieprzestrzegania Regulaminu Mieszkańca Domu Studenckiego UG (hałas, nieporządek, uciążliwe współzamieszkiwanie) lub w przypadku braku opłat, nie otrzymują miejsca w domu studenckim w kolejnym roku akademickim. 

12. Z wnioskiem o przyznanie miejsca w domu studenckim UG należy złożyć: 
- komplet dokumentów niezbędnych do określenia miesięcznego dochodu netto przypadającego na jednego członka rodziny studenta (według zasad zawartych w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego, wprowadzonego Zarządzeniem Rektora UG nr 63/R/11 z dnia 12 września 2011 roku z późn. zm.) 
- dokument określający odległość stałego miejsca zamieszkania studenta od Uczelni oraz trudność komunikacyjną pokonywanej trasy (formularz WKS WE UG) 
- dokumenty potwierdzające inne, szczególne sytuacje. 

Studenci, którzy nie dostarczą wszystkich niezbędnych dokumentów potrzebnych do ustalenia dochodu rodziny, będą umieszczeni na końcu listy rankingowej, co oznacza, że miejsce w domu studenckim zostanie przyznane tylko w sytuacji niewyczerpania przyznanej puli miejsc. 

13. Wniosek wraz z kompletem wymaganych załączników należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie:
a) studenci wyższych lat studiów (2, 3 roku studiów I stopnia oraz 2 roku studiów II stopnia) 
- do dnia 23 maja 2013 roku 
(wnioski będą przyjmowane od 7 maja 2013 roku) 
b) studenci przyjęci na pierwszy rok studiów I i II stopnia - do dnia 22 sierpnia 2013 roku 
(nie wcześniej niż po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia). 

14. Wniosek należy złożyć w dziekanacie Wydziału Ekonomicznego UG w godzinach jego otwarcia: 
ul. Armii Krajowej 119/121, 80-824 Sopot, pokój 105. 

15. Wnioski złożone po wymaganym terminie nie podlegają rozpatrzeniu (o przyjęciu dokumentów decyduje data ich wpłynięcia, a nie data nadania). 

16. Informacja o przyznaniu miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2013/2014 zostanie podana do wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń do dnia: 
a) 30 czerwca 2013 roku - dla studentów wyższych lat studiów (2, 3 roku studiów I stopnia oraz 2 roku studiów II stopnia) 
b) 15 września 2013 roku - dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów I i II stopnia. 

17. Ogólne zasady przyznawania miejsc i kwaterowania w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego określa Zarządzenie Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego nr 10/K/11 z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie przyznawania i korzystania z miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego 


DOKUMENTY: 
Wraz z wnioskiem należy złożyć komplet dokumentów niezbędnych do wyliczenia miesięcznego dochodu netto przypadającego na jednego członka rodziny, określonych w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego, wprowadzonego Zarządzeniem Rektora nr 63/R/11 z dnia 12 września 2011 roku z późn. zm. 

WYKAZ DOKUMENTÓW (wyciąg z Regulaminu przyznawania pomocy materialnej) 

Komplet dokumentów niezbędnych do wyliczenia dochodu, bez względu na jego wysokość, składają wszyscy studenci (zawarta we wniosku informacja o konieczności złożenia dokumentów tylko w przypadku nieprzekroczenia progu dochodu uprawniającego do otrzymania pomocy materialnej NIE DOTYCZY STUDENTÓW WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO UG)

Decyzją WKS, zaświadczenia dołączone do wniosku (np. zaświadczenia z US, zaświadczenia z ZUS, zaświadczenia ze szkół rodzeństwa) nie mogą być wystawione wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku. 
 

Wykaz dokumentów i wniosków potrzebnych do starania się o miejsce w Domu Studenckim UG do ściągnięcia w zakładce "Wnioski i DOkumenty".

Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. All rights reserved.
Mambo jest wolnym oprogramowaniem rozprowadzanym na warunkach licencji GNU/GPL.