powrót do strony startowej KEIE UG
Katedra
 Historia Katedry
 Kontakt
Pracownicy
 A. Zielińska-Głębocka
 K. Gawlikowska-Hueckel
 J. Kuczewska
 A.Golejewska
 T. Brodzicki
Projekty badawcze
 zrealizowane
 realizowane
Publikacje
  polskie
  zagraniczne
 KEIE Working Papers

dr Joanna Kuczewska Joanna Kuczewska photo

Zajęcia prowadzone w semestrze letnim 2008/2009

 • Przedsiębiorstwo na rynku UE

 • Benchmarking w analizie konkurencyjności

 • Ekonomika integracji europejskiej

 • Zarządzanie międzynarodowe

 • Skuteczne kierowanie projektami. Projekty europejskie


Konsultacje w semestrze letnim 2008/2009

środa pokój 211 09.45 - 11.15, telefon: 523 12 44

Poza wyznaczonymi godzinami proszę o kontakt telefoniczny względnie e-mailowy
e-mail: ekojku AT univ.gda.pl


Curriculum vitae

Wykształcenie

2005

Tytuł doktora nauk ekonomicznych, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, rozprawa pt: "Europejska procedura benchmarkingu jako instrument poprawy konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w aspekcie integracji z Unią Europejską "; promotor: prof. Anna Zielińska Głębocka, recenzenci: prof. Andrzej Stępniak (UG), prof. Hanna Adamkiewicz-Drwiło (AM Gdynia)

1992 - 1997

Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Katedra Integracji Europejskiej. Praca magisterska "Wpływ Programu Rynku Wewnętrznego UE na kształtowanie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw" pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Zielińskiej-Głębockiej.

Zatrudnienie

1997 -

Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Katedra Ekonomiki Integracji Europejskiej - pracownik naukowo-dydaktyczny, adiunkt

Publikacje

 • J. Kuczewska, A. Stępniak, Polskie przedsiębiorstwo na rynku Unii Europejskiej. Szanse i zagrożenia, Gdańsk 2004

 • J. Kuczewska, "Dotacje unijne dla rozwoju przedsiębiorstw w województwie pomorskim ze szczególnym uwzględnieniem MSP w świetle przeprowadzonych badań", w: Wykorzystanie Funduszy Unii Europejskiej w województwie pomorskim, red. D. Rucińska, PTE, Gdańsk 2005

 • J. Kuczewska, "Benchmarking jako instrument poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw", w: Przedsiębiorczość i innowacyjność. Wyzwania współczesności, red. A. Kaleta, K. Moszkowicz, L. Wodniak, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Lanego we Wrocławiu nr 1116/2006.

Udział w konferencjach naukowych - referaty

 • Ocena możliwości wykorzystania europejskiej procedury benchmarkingu do poprawy konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, konferencja organizowana przez Wydział Zarządzania UG oraz Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH pt. Strategia Lizbońska a zarządzanie wartością, Gdańsk-Sztokholm 2006;

 • Europejska procedura benchmarkingu jako metoda poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw, konferencja organizowana przez Akademię Ekonomiczną w Poznaniu pt. Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie - analiza krytyczna, Puszczykowo 2006

 • Benchmarking jako instrument poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw, konferencja organizowana przez Politechnikę Rzeszowską oraz Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu pt. "Przedsiębiorczość i innowacyjność. Wyzwania współczesności, Zakopane 2006

 • Wpływ rynku wewnętrznego UE na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, konferencja organizowana przez Politechnikę Łódzką pt. Polski sektor MśP na jednolitym rynku europejskim, Łodź 2006;

 • Benchmarking w analizie konkurencyjności Unii Europejskiej, konferencja organizowana przez Akademię Morską w Gdyni pt. Przedsiębiorstwo w gospodarce opartej na wiedzy, Jurata 2006

 • Workshop "Understanding process benchmarking", organized by The Benchmarking Centre, Stamford, United Kingdom, 10.03.2005;

 • Konferencja pt. Achieving Performance Excellence. The Route to Competitiveness, organizowana przez Enterprise Ireland i EU-Japan Centre for Industrial Competitiveness, Dublin 2006

Uczestnictwo w projektach badawczych

 • Wpływ zmian w lokalizacji przemysłu i usług w Polsce na konkurencyjnosc polskich regionów w warunkach integracji europejskiej realizowany w ramach grantu badawczego KBN nr 0916/H03/2006/30 (w trakcie realizacji)

Członkostwo w organizacjach

 • Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej - Polish European Community Studies Association - (PECSA)

Zainteresowania badawcze i inne...

 • Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach rynku wewnętrznego UE

 • Benchmarking - narzędzie poprawy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw

 • Zarządzanie międzynarodowe

 • Ekonomika integracji europejskiej

 • Pozyskiwanie zewnętrznej pomocy finansowej - fundusze strukturalne UE

Nagrody i wyróżnienia

 • Wyróżnienie przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne pracy magisterskiej pt. Wpływ Programu Rynku Wewnętrznego Unii Europejskiej na kształtowanie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw"; Gdańsk 18.02.1998

 • Nagroda Rektora II stopnia, zbiorowa za książkę pt. "Konkurencyjność przemysłowa Polski w procesie integracji z Unią Europejską. Teoria, praktyka, polityka", red. A. Zielińska-Głębocka, Gdańsk 2000; Gdańsk, październik 2001

 • Nagroda Rektora II stopnia zespołowa za monografię "Polskie przedsiębiorstwo na rynku Unii Euroejskiej. Szanse i zagrożenia", październik 2005

 • Nagroda Rektora III stopnia indywidualna za rozprawę doktorską pt. "Europejska procedura benchmarkingu jako instrument poprawy konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w aspekcie integracji z Unią Europejską", październik 2006Copyright - KEIE Uniwersytet Gdański 2001 - 2009