powrót do strony startowej KEIE UG
Katedra
 Historia Katedry
 Kontakt
Pracownicy
 A. Zielińska-Głębocka
 K. Gawlikowska-Hueckel
 J. Kuczewska
 A.Golejewska
 T. Brodzicki
Projekty badawcze
 zrealizowane
 realizowane
Publikacje
  polskie
  zagraniczne
 KEIE Working Papers


Historia Katedry Ekonomiki Integracji Europejskiej UG 


Katedra Ekonomiki Integracji Europejskiej została utworzona w 1996 r. początkowo pod nazwą Katedra Jean Monnet, na bazie grantu Komisji Europejskiej "Jean Monnet Chair" przyznanego prof. Annie Zielińskiej-Głębockiej w 1993 r. na prowadzenie studiów europejskich w zakresie ekonomii. Obecną nazwę Katedra otrzymała w 2001r.

W Katedrze pracuje obecnie 5 osób: prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka - kierownik, prof. UG dr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel, dr Joanna Kuczewska, dr Anna Golejewska, dr Tomasz Brodzicki.

Kierunki badań naukowych

Badania naukowe pracowników Katedry mieszczą się w ramach ekonomii integracji europejskiej oraz ekonomii międzynarodowej i dotyczą takich problemów jak: teoria integracji, handel międzynarodowy i polityka handlowa, bezpośrednie inwestycje zagraniczne, konkurencyjność regionalna i przemysłowa oraz rozwój regionalny w krajach UE, lokalizacja działalności gospodarczej na obszarze Polski i UE, czynniki wzrostu i rozwoju gospodarczego w warunkach integracji, konkurencyjność przedsiębiorstw, benchmarking działalności przemysłowej, skuteczne zarządzanie projektami.

Monografie i podręczniki Katedry

 • " Lokalizacja przemysłu a konkurencyjność polskich regionów (w kontekście integracji europejskiej), red. A. Zielińska-Głębocka, Wyd. UG, Gdańsk 2008

 • " A. Golejewska, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a proces restrukturyzacji gospodarki. Aspekt teoretyczny, Wyd. UG, Gdańsk 2008

 • " J. Kuczewska, Europejska procedura benchmarkingu. Programy i działania, PARP, Warszawa 2007

 • " T. Rynarzewski, A. Zielińska-Głębocka, Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006

 • " K. Gawlikowska-Hueckel, A. Zielińska-Głębocka, Integracja europejska. Od jednolitego rynku do unii walutowej, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2004

 • " Potencjał konkurencyjny polskiego przemysłu w warunkach integracji europejskiej, red. A. Zielińska-Głębocka, Wyd. UG Gdańsk 2003

 • " K. Gawlikowska-Hueckel, Procesy rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej. Konwergencja czy polaryzacja, Wyd. UG, Gdańsk 2002

 • " Konkurencyjność przemysłowa Polski w procesie integracji z Unią Europejską. Teoria, praktyka, polityka, Fundacja Rozwoju UG, Gdańsk 2000

 • " A. Zielińska-Głębocka, Wprowadzenie do ekonomii międzynarodowej. Teoria handlu i polityki handlowej, Wyd. UG, Gdańsk 1997

 • " A. Zielińska-Głębocka, Handel krajów uprzemysłowionych w świetle teorii handlu międzynarodowego, Wyd. UG, Gdańsk 1996Funkcje pracowników Katedry poza uczelnią, szczególne nagrody, osiągnięcia naukowe i organizacyjne

 • " prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka, od 2005 r. poseł na Sejm RP V i VI kadencji; od 2002 r. członek, a od 2008 r. wiceprzewodnicząca Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

 • " prof. UG dr hab. Krystyna Gawlikowska od 2008 r. Dyrektor Zarządzający w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie

 • " dr Joanna Kuczewska, beneficjentka grantu Komisji Europejskiej w ramach programu Jean Monnet Poland; wykładowca MBA w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów, nagroda Rektora UG za wyróżnioną pracę doktorską

 • " dr Anna Golejewska, stypendystka Niemiec - staż doktorski na Uniwersytecie w Monachium, ekspert/asesor Urzędu Marszałkowskiego Woj. Pomorskiego ds. projektów europejskich z Europejskiego Funduszu Społecznego (PO Kapitał Ludzki), nagroda Rektora UG za wyróżnioną pracę doktorską

 • " dr Tomasz Brodzicki, współpracownik Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, beneficjent stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2004-2005, wyróżniony za pracę doktorską, ekspert Ministerstwa Gospodarki ds. polityki innowacyjnejInne istotne informacje

 • Katedra prowadzi Studium Podyplomowe Pt. "Rozwój Regionalny i Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami". Założycielem i kierownikiem Studium jest prof. K. Gawlikowska-Hueckel, obecnie podczas nieobecności Pani profesor studium kieruje dr A. Golejewska.

 • Katedra zorganizowała w 2005 roku razem z European Finance and Economics Society konferencję międzynarodową na temat: World Economy and European Integration, Gdańsk/Sopot, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego, 13-16 maja 2004 r. liczba uczestników z zagranicy 60, liczba wszystkich uczestników 109.

 • Książka pt. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006 napisana przez A. Zielińską-Głębocką wspólnie z T. Rynarzewskim otrzymała w 2008 r. nagrodę II stopnia Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w konkursie na najlepszy podręcznik akademicki z dziedziny ekonomii wydany w latach 2004-2007.Granty badawcze i dydaktyczne uzyskane w drodze konkursowejKrajowe

Katedra zrealizowała następujące projekty badawcze finansowane ze środków Komitetu Badań Naukowych i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
 • "Cele i narzędzia polityki konkurencyjności Polski w kontekście przygotowania do członkostwa w Unii Europejskiej - analiza oparta na metodzie benchmarkingu" - lata 1998-2000

 • "Monitorowanie konkurencyjności przemysłowej Polski w procesie integracji z Unią Europejską (w układzie sektorów, regionów i przedsiębiorstw) - lata 2001-2003

 • "Wpływ zmian w lokalizacji przemysłu i usług w Polsce na konkurencyjność polskich regionów w warunkach integracji europejskiej" - lata 2006-2008

 • projekt badawczy promotorski "System innowacyjny - analiza z perspektywy przedsiębiorstw" (doktorat E. Wojnicka) - realizacja 2002-2003, (kierownik projektu A. Zielińska-Głębocka)Zagraniczne

 • grant Komisji Europejskiej "Jean Monnet Chair" w zakresie ekonomii, beneficjent A. Zielińska-Głębocka - od 1993r.

 • grant Komisji Europejskiej Jean Monnet Permanent Course i Module w zakresie dostosowania Polski do integracji z UE, beneficjent K. Gawlikowska-Hueckel - 1995 -2007

 • grant Komisji Europejskiej na przygotowanie rozprawy doktorskiej w ramach programu Jean Monnet Poland, beneficjent J. Kuczewska


Copyright - KEIE Uniwersytet Gdański 2001 - 2009