powrót do strony startowej KEIE UG
Katedra
 Historia Katedry
 Kontakt
Pracownicy
 A. Zielińska-Głębocka
 K. Gawlikowska-Hueckel
 J. Kuczewska
 A.Golejewska
 T. Brodzicki
Projekty badawcze
 zrealizowane
 realizowane
Publikacje
  polskie
  zagraniczne
 KEIE Working Papers

prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka Anna Zielinska-Glebocka photo

Zajęcia prowadzone w semestrze letnim 2008/2009

 • Ekonomia integracji europejskiej, wykład I rok SSL, kierunek ekonomia

 • Seminarium magisterskie, V rok, jednolite studia magisterskie, specjalność Integracja i Biznes Europejski

 • Seminarium doktorskie - Zaoczne Studium Doktoranckie z ekonomii

Konsultacje w semestrze letnim 2008/2009

Poniedziałek, Pokój 214, w godz. godz. 12.00 - 13.30

telefon: 058 523 12 26

telefon sekretariat: 058 523 13 70

Poza wyznaczonymi godzinami proszę o kontakt telefoniczny z sekretariatem Katedry tel. 058 523 13 70

względnie e-mailowy e-mail: a.zielinska AT univ.gda.pl


Curriculum vitae

Stopnie i tytuły naukowe

1998

Profesor tytularny w dziedzinie nauk ekonomicznych

1992

Stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych
1976 Stopień doktora nauk ekonomicznych
1972 Tytuł zawodowy mgr ekonomii

Zatrudnienie

1972 -

Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Katedra Ekonomiki Integracji Europejskiej - pracownik naukowo-dydaktyczny, profesor zwyczajny

2002 -

Członek Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla szkół wyższych

2005 -

Poseł na Sejm RP z mandatu Platformy Obywatelskiej

Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych

Od 1989 r. członek Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej; w latach 1992-94 przewodnicząca Stowarzyszenia, w latach 1994-97 wiceprzewodnicząca. Członek Rady Naukowej Wydawnictwa "Studia Europejskie" Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Ministerstwa Edukacji Narodowej, ekspert komisji sejmowych ds. integracji europejskiej, ekspert European University Coucil Komisji Europejskiej oraz Komitetu Integracji Europejskiej URM Warszawa ds. projektów Jean Monnet.

Publikacje ksiązkowe

 • Rynarzewski T., A. Zielińska-Głębocka (2006 w druku) Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria wymiany i polityki handlu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

 • Zielińska-Głębocka A., Brodzicki T. (2005) Trade in manufactured goods between the EU and selected accession countries: Identifying sectors sensitive to changes in industrial competitiveness of the "new" members Opere et Studio pro Oeconomia, Vol II, No 1(3), July.

 • Gawlikowska-Hueckel K. , A Zielińska-Głębocka (2004) Integracja europejska. Od jednolitego rynku do unii walutowej, Wyd. C.H. Beck, Warszawa

 • Zielińska-Głębocka A., (2004) Podstawowe założenia teorii konkurencji, w: Konkurencja, red. Z. Brodecki, Wyd. Lexis-Nexis, Warszawa

 • A. Zielińska-Głębocka (1997) Wprowadzenie do ekonomii międzynarodowej. Teoria handlu i polityki handlowej, Gdańsk.

 • A. Zielińska-Głębocka red. (1997) Ewolucja integracji gospodarczej w Unii Europejskiej, wyzwania dla Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

 • A. Zielińska-Głębocka, A. Stępniak red. (1999) EU Adjustment to Eastern Enlargement. Polish and European Perspective, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

 • A. Zielińska-Głębocka, red. (2000) Konkurencyjność przemysłowa Polski w procesie integracji z Unią Europejską. Teoria, praktyka, polityka, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

 • Zielińska-Głębocka, A. red. (2003), Potencjał konkurencyjny polskiego przemysłu w warunkach integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Publikacje - artykuły w czasopismach

 • A. Zielińska-Głębocka (1997) Preparation for Eastward Enlargement from Perspective of the European Union and Poland, w: Yearbook of Polish European Studies, vol. 1, Warszawa.

 • A. Zielińska-Głębocka (1997) Policy Approach towards Industrial Competitiveness in Poland in the Face of WTO Commitments and Integration with the European Union w: On the State of the EU Integration Process - Enlargement and Institutional Reforms, red. Ferenc Madl, Budapeszt.

 • A. Zielińska-Głębocka (1998) The Challenge of Eastwards Enlargement after the Treaty of Amsterdam. Viewed from the EU and Poland, w: Yearbook of Polish European Studies, vol. 2, Warszawa.

 • A. Zielińska-Głębocka, Poland and the UE (1999) Trade-related problems, w: Decentralization and Transition in the Visegrad. Poland, the Czech Republic and Slovakia, edited by E. Kirchner, Macmillan Press Ltd. Houndsmills/New York.

 • A. Zielińska-Głębocka (1999) Subsidiarity and local government in the European Union, The Polish Quarterely of International Affairs, no 4.

 • A. Zielińska-Głębocka (1998) Koncepcja polityki przemysłowej Unii Europejskiej i OECD, Gospodarka Narodowa, nr 8-9.

 • A. Zielińska-Głębocka (1998) Układ europejski a tworzenie priorytetów polityki mikroekonomicznej (strukturalnej) Polski , w: Rezultaty stowarzyszenia Polski ze Wspólnotami Europejskimi, Instytut MSG, Katedra Integracji Europejskiej im. Jean Monneta, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.

 • A. Zielińska-Głębocka (1998) Unia Europejska: federacja czy konfederacja (Z historii integracji europejskiej), w: Unia Europejska. Podstawowe informacje. Fundacja Gospodarcza NSSZ "Solidarnosć", Gdańsk.

 • A. Zielińska-Głębocka (1998) Konkurencja jako podstawa funkcjonowania rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w: Polska - Unia Europejska. Problemy prawne i ekonomiczne, red. K. Gawlikowska-Hueckel, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

 • A. Zielińska-Głębocka (1998) Zasada subsydiarności a samorządność lokalna w Unii Europejskiej, Sprawy Międzynarodowe, nr 4.

 • A. Zielińska-Głębocka (1999) Dynamika Unii Europejskiej w świetle teorii integracji, Studia Europejskie, nr 4.

 • A. Zielińska-Głębocka (1999) Polityka przemysłowa Unii Europejskiej wobec sektorów wrażliwych, Gospodarka Narodowa, nr 3.

 • A. Zielińska-Głębocka (2000) Postricardiańskie teorie handlu międzynarodowego, oraz Nowe teorie handlu międzynarodowego w: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, red. Wiesław Iskra, Fundacja Innowacja, Warszawa.

 • A. Zielińska-Głębocka (2001) Zadania administracji samorządowej w sferze gospodarczej w kontekscie integracji z Unią Europejską w: Samorząd Pomorza. Zeszyty problemowe, Sejmik województwa pomorskiego, nr. 2/2001.

Udział w konferencjach naukowych - referaty

 • EU Centres and Peripheries. Two Strands of European Regionalism - the Euro-Mediterranean Process and Eastern Enlargement konferencja międzynarodowa nt. "European Union - Isreal - Poland", Pułtusk, 1-3 wrzesnia 1999, organizowana przez Israeli Association for the Study of European Integration oraz Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej.

 • European Studies in Poland and at the University of Gdańsk, konferencja międzynarodowa nt. European Studies in the Candidate Countries, kwiecień 1999. organizowana przez Uniwersytet Techniczny, Kowno, Litwa.

 • Trade Integration of Eastern European Countries into the European Union: Evidence for Poland, konferencja międzynarodowa The 49th International Atlantic Economic Conference organizowana przez International Atlantic Economic Society, 15-20 marca 2000, Monachium, Niemcy.

 • (wspólnie z K.Gawlikowską-Hueckel ): ......... , konferencja nt. Regional Transitions: European Regions and the Challenges of Development, Integration and Enlargement organizowana przez Regional Studies Association, 15-18 września 2001, Gdańsk.

Konferencje o charakterze ogólnopolskim

 • Narzędzia unowocześniania i rozbudowy potencjału przemysłu w świetle doświadczeń zagranicznych, konferencja nt. Przemysł polski wobec globalnych wyzwań rozwoju organizowana przez Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych pod patronatem Ministerstwa Gospodarki, 4 czerwca 1998, Warszawa.

 • Układ Europejski a tworzenie priorytetów polityki mikroekonomicznej (strukturalnej) Polski, konferencja nt. "Gospodarcze efekty stowarzyszenia Polski z Unią Europejską w perspektywie członkostwa Polski w UE" organizowana przez Kolegium Gospodarki Światowej SGH, 29-30 czerwca 1998, Konstancin k/ Warszawy.

 • Zasada subsydiarności a samorządność terytorialna w Unii Europejskiej, konferencja nt. Rola samorządności lokalnej w integracji europejskiej, organizowana przez Gminę Polkowice oraz Instytut Kształcenia Zawodowego w Warszawie, 14 września 1998, Polkowice.

 • Polityka zatrudnienia w Unii Europejskiej, seminarium organizowane przez Komisję Krajową NSZZ "Solidarność", styczeń 1999, Gdańsk.

 • Analiza strukturalna polskiego przemysłu w latach dziewięćdziesiątych, konferencja nt. Międzynarodowy podział pracy w procesach integracji gospodarczej, zorganizowana przez Instytut Nauk Ekonomicznych, Wydział Prawa, Uniwersytet Wrocławski, 23-24 października 2000, Wojnowice k/Wrocławia.

 • Sciślejsza współpraca gospodarcza jako rezultat decyzji szczytu w Nicei w grudniu 2000, konferencja nt. Unia Europejska 2001 - konsekwencje po decyzjach szczytu w Nicei, zorganizowana przez Instytut Studiów Strategicznych oraz Fundację Naumana, marzec 2001, Kraków.

 • Unia Europejska - integracja a wzrost gospodarczy, sympozjum organizowane przez Radę Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów, 19 stycznia 2001, Warszawa.

Działalność organizacyjna

 • od 1996 r. kierownik Katedry Jean Monnet, obecnie Katedry Ekonomiki Integracji Europejskiej na Wydziale Ekonomicznym

 • członek Komisji Programowo-Dydaktycznej na Wydziale Ekonomicznym

 • kierownik Zaocznego Studium Doktoranckiego Wydziału Ekonomicznego

 • kierownik Studium Podyplomowego "Edukacja Europejska"

 • członek Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w obecnej kadencji 1999-2002

 • osoba odpowiedzialna za program specjalności Integracja Europejska na kierunku Ekonomia

Działalność ekspercka

 • ekspert Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i MEN ds. oceny szkół niepaństwowych

 • ekspert Kancelarii Sejmu RP (Biura Studiów i Ekspertyz) ds. oceny przygotowania Polski do integracji z Unią Europejską

 • członek naukowej grupy studyjnej "Stanislas" Ministerstwa Spraw Zagranicznych

 • ekspert Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (MEN) ds. selekcji projektów współpracy międzyuczelnianej JEP w ramach programu Tempus (1998-99)

Uczestnictwo w projektach badawczych

 • Wpływ zmian w lokalizacji przemysłu i usług w Polsce na konkurencyjnosc polskich regionów w warunkach integracji europejskiej realizowany w ramach grantu badawczego KBN nr 0916/H03/2006/30 (w trakcie realizacji)

Członkostwo w organizacjach

 • Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej - Polish European Community Studies Association - (PECSA)

 • European Economics and Finance Society - (EFFS)

Zainteresowania badawcze

 • nowa teoria handlu, nowa geografia ekonomiczna

 • ekonomia międzynarodowa

 • innowacje i konkurencyjność

 • ekonomia integracji europejskiejCopyright - KEIE Uniwersytet Gdański 2001 - 2009