powrót do strony startowej KEIE UG
Katedra
 Historia Katedry
 Kontakt
Pracownicy
 A. Zielińska-Głębocka
 K. Gawlikowska-Hueckel
 J. Kuczewska
 A.Golejewska
 T. Brodzicki
Projekty badawcze
 zrealizowane
 realizowane
Publikacje
  polskie
  zagraniczne
 KEIE Working Papers

dr Anna Golejewska Anna Golejewska photo

Zajęcia prowadzone w semestrze letnim 2008/2009

 • Fundusze pomocowe UE 1 IiBE NMSU MSG

 • Środki pomocowe UE dla przedsiębiorstw, 3 EiBE SSL EK, 3 IiBE SSM EK

 • Rozwój regionalny w gospodarce światowej 5 PnRG SSM EK, 3 PnRG NUSM EK, 5 PnRG NSM EK

 • Gospodarka regionalna 2 SSL EK

Konsultacje w semestrze etnim 2008/2009

Wtorek, Pokój 211 godz. 11.30 - 13.00, telefon: + 48 058 523 12 44

Poza wyznaczonymi godzinami proszę o kontakt telefoniczny względnie e-mailowy (e-mail: agolejew AT gnu.univ.gda.pl).


Curriculum vitae

Wykształcenie

2006

Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Tytuł doktora nauk ekonomicznych, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, rozprawa pt: "Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na restrukturyzację przemysłu w Polsce"

1993 - 1999

Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Katedra Ekonomiki Integracji Europejskiej.

1996/1997

stypendium na Uniwersytecie w Saarbruecken (Niemcy), Institut fuer Wirtschaftsinformatik.
1999/2000 Podyplomowe Studium "Szkoła Zarządzania" na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
2002/2003 Podyplomowe studium "Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami Unii Europejskiej", Kolegium Edukacji Praktycznej WSHIFM

Zatrudnienie

2008 -

asesor przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w ramach obszaru wsparcia "Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw" - Priorytet VIII PO KL "Regionalne kadry gospodarki"

1999 -

Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Katedra Ekonomiki Integracji Europejskiej - pracownik naukowo-dydaktyczny, adiunkt.

2000 - 2001

staż naukowy na Ludwig-Maximilians-Universitaet w Monachium, Niemcy.

Publikacje

 • Zielińska-Głębocka A. (red.) (2008), Lokalizacja przemysłu a konkurencyjność regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, rozdz. 6

 • Golejewska A., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a proces restrukturyzacji gospodarki: aspekt teoretyczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008

 • Golejewska A., Ciołek D., Dyfuzja produktywności jako efekt pośredni FDI w polskim przemyśle przetwórczym w latach 1993-2002, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania UG Ekonometria Nr 3, Sopot 2006

 • Ciołek D., Golejewska A., Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na polski przemysł przetwórczy w oparciu o dane panelowe z lat 1993-2002, w: Dynamiczne modele ekonometryczne. Materiały zgłoszone na IX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, Wydawnictwo UMK, Toruń 2005,

 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a struktura przemysłu przetwórczego w Polsce, w: Integracja europejska w międzynarodowej perspektywie - wybrane problemy, praca zbiorowa pod red. nauk. M. Dudka, Wydawnictwo UZ, Zielona Góra 2005,

 • Wspieranie spotkań naukowo-badawczych z funduszy UE na przykładzie "Akcji konferencji i kursów szkoleniowych Marie Curie", Studia Europejskie 1(29) 2004, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

 • Relacje między handlem zagranicznym i bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi w przemyśle przetwórczym Polski, Gospodarka Narodowa 5-6/2004, SGH; Warszawa

 • Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w polskim przemyśle w: Zielińska-Głębocka A. (red.), Potencjał konkurencyjny polskiego przemysłu w warunkach integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.

 • Polski przemysł samochodowy na tle przemysłu europejskiego - restrukturyzacja w obliczu integracji z UE w: Zielińska-Głębocka A. (red.), Potencjał konkurencyjny polskiego przemysłu w warunkach integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.

 • Zagraniczne inwestycje bezpośrednie a zatrudnienie w polskim przemyśle przetwórczym w okresie transformacji w: Niedzielski E. (red.), Przedsiębiorstwo w przeddzień integracji europejskiej, Uniwersytet Warmińsko - Mazurski, Olsztyn 2003 - publikacja referatów zaprezentowanych na konferencji nt.: "Przedsiębiorstwo i jego otoczenie w warunkach integracji europejskiej"

 • Zagraniczne inwestycje bezpośrednie a konkurencyjność przemysłowa Polski oraz wybranych krajów Europy Środkowej i Wschodniej, w: Przedsiębiorczość: szansą na sukces rządu, gospodarki, przedsiębiorstw, Instytut Wiedzy SGH, Warszawa 2003 - publikacja referatów zaprezentowanych na VII Konferencji Naukowej Młodych Ekonomistów pt.: "Przedsiębiorczość kluczem do sukcesu młodych"

 • Stefaniak J., Golejewska A., Zabłocka A., W drodze do Unii Europejskiej - informator dla młodzieży, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Gdańsk 2003

 • Strategia wspierania konkurencyjności przemysłu tekstylno-odzieżowego w Unii Europejskiej w latach 90. - wnioski dla Polski (I), Wspólnoty Europejskie, nr 11 (134)/2002, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2002

 • Strategia wspierania konkurencyjności przemysłu tekstylno-odzieżowego w Unii Europejskiej w latach 90. - wnioski dla Polski (II), Wspólnoty Europejskie, nr 12 (135)/2002, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2002

 • Strategia rozwoju przemysłu samochodowego w UE, Studia Europejskie nr 3 (23) 2002, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2002

 • Foreign Direct Investment and Employment In a Host Country: the Case of Polish Manufacturing, Yearbook of Polish European Studies, Warsaw University Centre for Europe, volume 5/2001, Warsaw 2001

 • Golejewska, A. (2000) Polski przemysł samochodowy na tle Unii Europejskiej - analiza konkurencyjności, w: Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa oraz w opublikowanych materiałach konferencyjnych pod tym samym tytułem.

 • Golejewska, A. (2000) Przemysł tekstylno-odzieżowy, samochodowy, chemiczny i petrochemiczny, w: Konkurencyjność przemysłowa Polski w procesie integracji z Unią Europejską . Teoria, praktyka, polityka, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

 • Golejewska (1999) Analiza konkurencyjności polskiego przemysłu samochodowego na tle UE, w: Working Papers 4/1999, Uniwersytet Gdański, Sopot.

Udział w konferencjach naukowych - referaty

 • Productivity Spillovers from Foreign Direct Investment in Polish Manufacturing in 1993-2006, artykuł zaprezentowany na 1st International Conference on Economic and Management Perspectives zorganizowaną przez International Economic Society, Cypr (Famagusta), 17-19 październik 2008

 • Poland's Membership in the EU - Social and Economic Costs and Benefits of Accession, artykuł napisany wspólnie z dr J. Stefaniak i dr A. Zabłocką i zaprezentowany na Jean Monnet Conference: The EU in a global perspective: intercultural dialogue across three continents, Bremen, 26-27 maj 2008

 • Foreign capital and its effects on investment outlays in Polish manufacturing in the first years of transition, 1993-1998, artykuł zaprezentowany na konferencji zorganizowanej przez European Economcs and Finance Society na Krecie (Heraklion) nt. European Labour Markets, Trade & Financial Flows and Economic Growth, 18-21 maja 2006

 • Determinants of Sector-Specific Sensitivity of European Industry after Enlargement, artykuł napisany wspólnie z prof. dr hab. Anną Zielińską-Głębocką i zaprezentowany na 4th International Conference of the European Economics and Finance Society on "Economic and Financial Issues in an Enlarged Europe" Faculty of Economics, University of Coimbra, Portugalia, 19-22 maja 2005

 • The Relationship Between Foreign Direct Investment and Manufactured Trade of Poland, artykuł zaprezentowany podczas The Third Annual Conference of the European Economics and Finance Society "World Economy and European Integration", Uniwersytet Gdański, 13-16 maja 2004

 • Foreign Direct Investment and its employment effects in Polish manufacturing during transition, konferencja International Economics and Finance Society - Heraklion, Kreta, maj 2002

 • Zagraniczne inwestycje bezpośrednie a konkurencyjność polskiego przemysłu przetwórczego, konferencja naukowa pt. "Konkurencyjność gospodarki w warunkach integracji europejskiej", Wydział Ekonomiczny UG, Sopot, 9-10 czerwca 2003

 • "Managing Economic Transition in Eastern Europe", University College London, SSEES, czerwiec 2001.

 • "Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji", konferencja zorganizowana przez Instytut Gospodarki Swiatowej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, wrzesień 2000.

 • "The political Economy of an Eastern Enlargement of the EU", CEU Summer University, Budapeszt, lipiec 2000.

Uczestnictwo w projektach badawczych

 • Wpływ zmian w lokalizacji przemysłu i usług w Polsce na konkurencyjność polskich regionów w warunkach integracji europejskiej realizowany w ramach grantu badawczego KBN nr 0916/H03/2006/30 (w trakcie realizacji)

 • Monitorowanie konkurencyjności przemysłowej Polski w procesie integracji z Unią Europejską (w ukladzie sektorów, regionów, przedsiębiorstw)- KBN

 • Projekt badawczy pt. "Cele i narzędzia polityki konkurencyjności Polski w kontekście przygotowania do członkostwa w UE - analiza oparta na metodzie benchmarkingu", realizowany w ramach grantu indywidualnego Komitetu Badań Naukowych w okresie 1.09.1998 - 31.08.2000.

Członkostwo w organizacjach:

 • Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej - Polish European Community Studies Association - (PECSA)

 • European Economics and Finance Society (EEFS)

Zainteresowania badawcze

 • konkurencyjność przemysłowa,

 • gospodarka regionalna

 • polityka przemysłowa,

 • rola kapitału zagranicznego w restrukturyzacji kraju przyjmującego,

 • fundusze strukturalne UE,

 • aplikacja i realizacja projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE.Copyright - KEIE Uniwersytet Gdański 2001 - 2009