Prace dyplomowe magisterskie absolwentów Akademii Muzycznej w Gdańsku (lata 1981--2004)

Spis autorów: Banasik Robert | Borysionek Ryszard | Brzyszko Zdzisław | Gołaszewski Bogdan | Górski Waldemar | Grzywacz Jacek | Iwaniak Tomasz | Karaś-Sudak Teresa | Karwacka Marzena | Konopko Ireneusz | Koszykowski Kazimierz | Muchowiecki Leszek | Naklicki Krzysztof | Oller Grzegorz | Orzechowska Agata | Paciorek Cezary | Pękała Krzysztof | Piotrowski Jerzy Eugeniusz | Rogowski Marek | Rosińska Elżbieta | Serafiński Leszek | Stadnik Przemysław | Szczepański Tomasz | Terefenko Zenon | Tybora Mirosław | Wilma Danuta | Wybraniec Maria  | Wybraniec Zygmunt | Głuch Piotr | Kruszyna Radosław | Bojarczuk Tomasz | Klonecka Beata | Pajek Aneta | Warduliński Marcin | Kwiatkowska Hanna
Elementy jazzu w literaturze akordeonowej
Głuch Piotr
Gdańsk, AM, 2004, s. 30
Opiekun: K. Olczak
Streszczenie: Autor podaje zwięzłą charakterystykę jazzu: od próby zdefiniowania tego gatunku muzyki, poprzez omówienie jego elementów (rytm, akcenty, off-beats, frazowanie, harmonika, improwizacja, tempo, ,,blue notes'') do opisu ewolucji (od ragtime'u do free jazzu). Następnie przedmiotem jego rozważań są wpływy jazzu w muzyce artystycznej, a szczególnie literaturze akordeonowej. Ostatni rozdział poświęcony jest analizie elementów jazzu w wybranych utworach akordeonowych. Aneks zawiera przykład jazzowego opracowania kolędy Gdy się Chrystus rodzi na skrzypce, fortepian, akordeon i kontrabas w aranżacji Autora pracy.
Literatura: ▪ Berendt J.E., Wszystko o jazzie, PWM 1991 ▪ Kowal R., Polski jazz, AM Kraków 1995 ▪ Kunin.E., Skrzypce w jazzie, Rosyjskie Wydawnictwo Kompozytorskie 1988 ▪ Pichura J, Strokosz-Michalak R., Mały leksykon akordeonu, WSP Częstochowa 1995 ▪ Radliński J., Obywatel jazz, PWM 1967 ▪ Viera J., Elementy jazzu, PWM 1978
Richard Galliano - akordeonista jazzowy. Spojrzenie na dyskografię i muzyków współpracujących
Kruszyna Radosław
Gdańsk, AM, 2004, s. 63
Opiekun: K. Olczak
Streszczenie: Punktem wyjścia dla Autora są rozważania na temat definicji jazzu i jazzmana. Zwraca on szczególną uwagę na fakt zaakceptowania Richarda Galliano przez przez środowisko jazzowe. Główną część pracy poświęca omówieniu dyskografii artysty. Podaje biogramy muzyków, z którymi nagrywał Galliano. Uzupełnieniem pracy jest multimedialna płyta z fragmentami jego płyt oraz innymi muzycznymi i dźwiękowymi przykładami i obrazami, mającymi związek z opracowywanym tematem.
Literatura: ▪ Balcerak J., Magia jazzu, KAW 1981 ▪ Berendt J.E., Wszystko o jazzie, PWM 1991 ▪ Brodacki K., Polskie ścieżki do jazzu, PJS 1980 ▪ Feather L., The New Edition of The Encyclopedia of Jazz, Bonanza Books 1960 ▪ Panek W., Mały słownik muzyki rozrywkowej, ZAKR 1986 ▪ Panek W., Z polskiej krytyki jazzowej, PWM 1978 ▪ Webster Illustrated Contemporary Dictionary. Encyclopedia Edition, Ferguson 1083 ▪ Materiały internetowe
Katalog kolekcji akordeonów Pawła Nowaka
Klonecka Beata
Gdańsk, AM, 2004, s. 67
Opiekun: E. Rosińska
Streszczenie: Praca poświęcona jest kolekcji akordeonów i instrumentów pokrewnych, której właścicielem jest Paweł Nowak z Gdańska. Katalog właściwy poprzedza rys historyczny instrumentów ze stroikiem przelotowym, a w szczególności opis takich typów instrumentów jak: harmonijka ustna, accordion Demiana, model wiedeński, model klubowy, bajan, chromka, koncertina angielska, koncertina niemiecka, bandoneon, współczesny akordeon, instrumenty elektroniczne. Katalog zawiera 39 instrumentów. Zamieszczone są ich fotografie, schematy ułożenia guzików, dane dotyczące roku budowy, producenta, skali, liczby chórów i regestrów, informacje w jaki sposób trafiły do obecnego właściciela.
Literatura: ▪ Brusch C., Alte Harmonika-Instrumente aus meiner Sammlung w: Das Akkordeon 10, 11, 12/1985-1986 ▪ Dastych J, Galas S., Powroźniak J, Puchnowski W.L., Akordeon od A do Z, PWM 1966 ▪ Dastych J, Pomykajczyk M., Akordeon - budowa, konserwacja, działanie, WPLiS 1959 ▪ Drobner M., Instrumentoznawstwo i akustyka, PWM 1959 ▪ Frati Z, Bugiolacchi B., Moroni M., Castelfidardo e la storia della fisarminica, Ancona 1988 ▪ Kamiński Z., Instrumenty muzyczne na ziemiach polskich, PWM 1971 ▪ Ligetta W., The History of the Accordion in New Zealand, http://www.accordions.com/ ▪ Rosińska E., Zarys historii akordeonu, http://gnu.univ.gda.pl/~eros/docs/historiaa.html ▪ Sachs C., Historia instrumentów muzycznych, PWM 1989 ▪ Szlagowska D., Kultura muzyczna antyku, AM Gdańsk 1996 ▪ http://www.accordions.com/index/his/his-su.shtml
Nauczanie gry na akordeonie w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Grudziądzu w latach 1990-2004
Kwiatkowska Hanna
Gdańsk, AM, 2004, s. 41
Opiekun: E. Rosińska
Streszczenie: Praca opisuje kadrę pedagogiczną, uczniów i losy absolwentów klasy akordeonu PSM I i II st. w Grudziądzu w latach 1990--2004. Ponadto poruszone są takie problemy jak zmiany w instrumentarium, konkursy akordeonowe organizowane przez szkołę oraz osiągnięcia uczniów na forum ogólnopolskim i międzynarodowym.
Literatura: ▪ Dokumentacja Kierownika Sekcji Akordeonu Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Grudziądzu ▪ Haber A., 50 lat Państwowej Szkoły Muzycznej w Grudziądzu, PSM I i II st., Grudziądz 2002 ▪ Księga Inwentarzowa Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Grudziądzu ▪ Księga Uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Grudziądzu ▪ Kwiatkowski T., Nauczanie gry na akordeonie w Grudziądzu i okolicy. Zarys historyczny, praca dyplomowa, Łódź 1990 ▪ Protokolarz Rady Pedagogicznej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Grudziądzu
Muzyka Astora Piazzolli w repertuarze akordeonistów
Pajek Aneta
Gdańsk, AM, 2002, s. 54
Opiekun: E. Rosińska
Streszczenie: Praca zawiera notę biograficzną Astora Piazzolli, zarys historii tanga, opis bandoneonu i literatury na ten instrument. Opisując obecność muzyki wielkiego Argentyńczyka w repertuarze akordeonistów autorka skoncentrowała się na dwóch postaciach: Richard Galliano i Klaudiusz Baran, a szczególnie ich sposobie podejścia do materiału dźwiękowego, porównaniu możliwości technicznych bandoneonu i akordeonu, miejscu jakie w ich programach koncertowych zajmuje twórczość Piazzolli. W aneksie umieszczono wybraną dyskografię oraz spis utworów Astora Piazzolli.
Literatura: ▪ Azzi M.S., Collier S., Le Grand Tango: The Life and Music of Astor Piazzolla, Oxford 2000 ▪ Fisher D., Pisani S., Al Este de la Historia, Ediciones Santillana 1998 ▪ Gorin N., Astor Piazzolla - a manera de memorias, Libros Perfil 1998 ▪ Kuri C., Piazzolla, la musica limite, Corregidor 1997 ▪ Modernal R., Che bandoneon, Global Editora 1984 ▪ Piazzolla D., Astor, Emece 1987 ▪ Ruiz O.L., Piazzolla loco loco loco, Ediciones de la Urraca 1994 ▪ Saito M., Astor Piazzolla, el Luchador del Tango, Seido-sha 1998 ▪ http://www.piazzolla.org/biography/biography-english.html
Stres w zawodzie muzyka-solisty
Szczepański Tomasz
Gdańsk, AM, 2001, s. 71
Opiekun: Danuta Szlagowska
Streszczenie: Praca poświęcona jest zagadnieniom stresu związanego z działalnością koncertową. Autor interesuje się objawami, skutkami oraz przyczynami występowania stresu związanego z solistycznym  występem publicznym oraz istnieniem skutecznych sposobów zwalczania stresu destrukcyjnego i aktywizowania stresu mobilizującego. Praca poparta jest badaniami przeprowadzonymi metodą sondażu diagnostycznego na podstawie kwestionariusza przygotowanego przez autora.
Literatura: ▪ Borucki Z.: Współczesna koncepcja stresu psychologicznego (W:) Zeszyty Naukowe -- Psychologia 1991. WUG Gdańsk 1991 ▪ Jaworska-Obłój Z., Skuza B.: Proces radzenia sobie ze stresem. (W:) Zdrowie psychiczne 1989 nr 1-2, PWN Warszawa 1989 ▪ Mietzel G.: Wprowadzenie do psychologii. GWP Gdańsk 1998 ▪ Reykowski J.: Eksperymentalna psychologia emocji. PWN Warszawa 1968. Selye H.: Stres życia. PZWL Warszawa 1960 ▪ Selye H.: Stres okiełznany. PIW Warszawa 1977 ▪ Terelak J.F.: Stres psychologiczny. OW Branta Bydgoszcz 1995 ▪ Tomaszewski T.: Psychologia. PWN Warszawa 1975.
Wykorzystanie ,,Zbioru utworów pedagogicznych'' na akordeon Bogdana Dowlasza w procesie dydaktycznym szkoły muzycznej I stopnia
Warduliński Marcin
Gdańsk, AM, 2001, s. 38
Opiekun: E. Rosińska
Streszczenie: Praca przedstawia Bogdana Dowlasza jako twórcę pedagogicznej literatury akordeonowej, której wykorzystanie w procesie dydaktycznym szkoły I stopnia umożliwia pełną realizację zadań warsztatowych i artystycznych przewidzianych w wymaganiach edukacyjnych dla tego etapu nauczania. Przedmiotem szczegółowej analizy jest Zbiór utworów pedagogicznych.
Literatura: ▪ Bruhn S., Przewodnik interpretacji pianistycznej, Wydawnictwo Unia, Katowice 1998 ▪ Chomiński J., Wilkowska-Chomińska K., Małe formy instrumentalne, PWM, Kraków 1983 ▪ Foldes A., ABC pianisty, PWM, Kraków 1966 ▪ Habela J., Słowniczek muzyczny, PWM, Kraków 1988 ▪ Materiały internetowe: http://www.amuz.lodz.pl/imp/b_dowl ▪ Mądrawski J., Twórczość kompozytorska Bogdana Dowlasza na akordeon, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina, Warszawa 2000 ▪ Rosińska E., Panorama polskiej twórczości akordeonowej (maszynopis), Gdańsk 1999 ▪ Rosińska E., Polska literatura akordeonowa 1955-1996, Katedra Akordeonistyki, Warszawa 1996
Percepcja współczesnej muzyki akordeonowej wśród uczniów szkół muzycznych I stopnia
Banasik Robert
AM, Gdańsk, 2000, s. 37
Opiekun: Elżbieta Rosińska
Streszczenie: Praca przedstawia stan percepcji współczesnej muzyki akordeonowej wśród uczniów i nauczycieli szkół muzycznych regionu gdańskiego. Podstawą do rozważań autora były wyniki ankiet dla nauczycieli i uczniów oraz testy i rozmowy z adeptami gry na akordeonie przeprowadzone w wybranych szkołach. Ponadto zostały uwzględnione następujące zagadnienia: gust muzyczny i czynniki wpływające na jego kształtowanie, rodzaje postrzegania, typy przeżyć muzycznych, rola stażu zawodowego nauczycieli i ich wykształcenie. W aneksie znajdują się wzory obu ankiet.
Literatura: ▪ Pichura, J., Literatura akordeonowa. Rys historyczny do roku 1980, Katowice, 1985 ▪ Rosińska, E., Polska literatura akordeonowa 1955--1996, AMFC, Warszawa, 1996 ▪ Runes, D. D., The Dictionary of Philosophy, N. Y. Philosophical Library, 1942 ▪ Wierszyłowski, J., Psychologia muzyki, PWN, Warszawa, 1981 ▪ Wierszyłowski, J., Z problemów psychologii muzyki, COPSA, Warszawa, 1964 ▪ Wróblowa-Koblewska, J., Typy przeżyć muzycznych, COPSA, Warszawa, 1958
Twórczość akordeonowa Krzysztofa Olczaka
Borysionek Ryszard
AM, Gdańsk, 1999, s. 73
Opiekun: Violetta Kostka
Streszczenie: Praca przedstawia rozwój polskiej literatury akordeonowej od lat 50-tych, zawiera informacje biograficzne o Krzysztofie Olczaku. Główną część pracy stanowi dogłębna analiza utworów solowych, kameralnych i orkiestrowych z udziałem akordeonu obficie ilustrowana przykładami nutowymi. W podsumowaniu autor opisuje środki techniki kompozytorskiej Olczaka. Aneks zawiera spis kompozycji.
Literatura: ▪ Festiwal Muzyki Akordeonowej w Katowicach -- wybór referatów, Seria II, Prace Specjalne, Katowice 1993 ▪ Kostka, V., The Music of Krzysztof Olczak, Sankt Augustin, 1996 ▪ Olczak, K., Skład instrumentalny akordeon -- organy jako nowa forma akmeralistyki akordeonowej, Gdańsk 1995 ▪ Pichura, J., Literatura akordeonowa. Rys historyczny do roku 1980, Wydawnictwa Akademii Muzycznej w Katowicach, 1985 ▪ Pichura, J., Strokosz--Michalak, R., Mały leksykon akordeonu, WSP Częstochowa, 1995 ▪ Puchnowski, W. L., Zarys historii akordeonistyki w Polsce, Gorzów Wlkp. 1986 ▪ Rim Repetoire Lists, Repetoire Informatiecentrum Muziek, Utrecht 1990 ▪ Rosińska, E., Polska Literatura akordeonowa 1955--1996, AMFC Warszawa 1996 ▪ Stowpiec, M., Gronau, A., Kazem-Bek, J., Nowe pokolenie kompozytorów polskich -- almanach, Pomorze, Bydgoszcz 1988
Nowe techniki wykonawcze w polskiej literaturze pedagogicznej na akordeon
Konopko Ireneusz
Gdańsk, AM, 1999, s. 45
Opiekun: Elżbieta Rosińska
Streszczenie: Praca zawiera rys historyczny polskiej oryginalnej literatury na akordeon dla dzieci. Opisuje rozwój środków wykonawczych w tych kompozycjach. Główna część poświęcona jest problemom wykonawczym oraz sposobom wprowadzania nowych technik gry (tremolando, wibrato, przedęcie dźwięku, efekty perkusyjne itp.) do praktyki pedagogicznej. Praca jest bogato ilustrowana przykładami nutowymi. Aneks zawiera listę analizowanych utworów.
Literatura: ▪ Bogusławski, E., Przegląd polskiej współczesnej twórczości akordeonowej, w: Festiwal muzyki Akordeonowej w Katowicach, wybór referatów, Katowice, 1993 ▪ Dastych J., Galas, St., Powroźniak, J., Puchnowski, W. L., Akordeon od A do Z, PWM, Kraków 1966 ▪ Dowlasz B., Akordeon w twórczości B. K. Przybylskiego (1963--1988), w: Festiwal Muzyki Akordeonowej w Katowicach, wybór referatów, Katowice, 1993 ▪ Habela, St., Słowniczek muzyczny, PWM, Kraków 1980 ▪ Piotrowski, J. E., Omówienie cyklu ,,Rząpielnik czyli szkicownik z Pomorza'', praca magisterska, AM Gdańsk 1990 ▪ Podhajski, M., Problemy techniki kompozytorskiej w wybranych utworach akordeonowych polskich kompozytorów współczesnych w: Zeszyty Naukowe XXV, AM Gdańsk, 1986 ▪ Puchnowski, W. L., Szkoła miechowania i artykulacji akordeonowej, PWM 1980 ▪ Rosińska, E., Polska literatura akordeonowa 1955--1996, AMFC, Warszawa, 1996
Richard Galliano -- akordeonista, wybitny przedstawiciel muzyki jazzowej w Europie (próba monografii)
Stadnik Przemysław
Gdańsk, AM, 1998, s. 41
Opiekun: K. Olczak
Streszczenie: W części wstępnej autor rozważa na temat pozycji akordeonu w muzyce artystycznej. Próbuje określić czym jest jazz, opisuje instrumentarium jazzowe oraz miejsce akordeonu w tym gatunku muzyki. Główna część pracy to monografia Galliano jako kompozytora i wykonawcy. Oprócz danych biograficznych autor porusza takie wątki jak inspiracje, New Musette, opinie muzyków i krytyków. Uzupełnieniem jest umieszczona w aneksie dyskografia z ostatnich lat. Dość bogata jest szata graficzna:: zdjęcia Galliano, fragmenty partytur, okładki płyt, a także fotografia przedstawiająca autora pracy z jej głównym bohaterem.
Literatura: ▪ Berendt, J. E., Wszystko o jazzie, PWM, Kraków, 1991 ▪ Feather, L., The New Edition of The Encyklopedia of Jazz, Bonanza Books, New York, 1960 ▪ ,,Głos Wielkopolski'' nr 32 z 7.02.1997▪ ,,Intermusik'' nr 10/XI 1997 ▪ ,,Jazz Forum'' nr 6/1997, ,,Jazz Forum'' nr 8/1997 ▪ materiały internetowe ▪ Pichura, J., Literatura akordeonowa: rys historyczny do roku 1980, Wydawnictwo Akademii Muzycznej, Katowice, 1985 ▪ Rugierri, R., On the Side od Art and Accordion w: Notiziario d'Informazione Musicale, Castelfidardo, 1995 ▪ Schmidt, A., Historia jazzu, t. I Rodowód, Agencja Wydawnicza, Warszawa, 1988.
Akordeonistyka Fińska. Historia i współczesność
Tybora Mirosław
Gdańsk, AM, 1998, s. 78
Opiekun: Elżbieta Rosińska
Streszczenie: Autor przedstawia rys historyczny kultury akordeonowej w Finlandii i początki wykonawstwa. Opisuje system szkolnictwa muzycznego oraz program nauczania na wszystkich stopniach kształcenia wraz z wymogami egzaminacyjnymi. Kolejne rozdziały poświęcone są charakterystyce wybranych utworów akordeonowych, działalności Fińskiego Instytutu Akordeonowego oraz wybitnym wykonawcom. W aneksie umieszczono noty biograficzne najwybitniejszych twórców muzyki akordeonowej i wybraną dyskografię literatury fińskiej. Uzupełnieniem pracy są ilustracje (25 + 10) i tabele (4).
Literatura: ▪ Aho, K., Black Birds, wkładka do CD, ABCD 104, Alba Records, Tampere 1994 ▪ Dalbert, T., Jeux d'anches -- Finnish Works for Accordion, wkładka do CD, FACD 404, Finlandia Records,1991 ▪ Gervasoni, P., Fire Making, wkładka do CD, SACD-5, Modus Music, Helsinki 1995 ▪ Harmonikkainsoiton Kurssitutkintovaatimusket, SMI. Helsinki 1986 ▪ Informator Stowarzyszenia Fińskich Szkół Muzycznych, 1990 ▪ Institutional Evaluation of the Sibelius Academy, Hakapaino Oy, Helsinki 1995 ▪ Kaval, S., The Accordion Institute in Finland w: Finnish Music Quaterly, nr 4/1991, Kornhonen, K., Kalevi Aho -- Finnish Composers w: Finnish Music Information Centre nr 2, Helsinki 1994 ▪ Korhonen, K., Główne prądy w powojennej muzyce fińskiej w: Ruch Muzyczny nr 11/1998 ▪ Kylloenen, T. J., Dies Irae, wkładka do CD, Mills 9653, Mils Musiikki Oy, Helsinki 1994 ▪ Kymalainen, H., Harmonikka taidemusiikissa, Hakapaino Oy, Helsinki 1994 ▪ Laakso, I., Erkki Jokinen -- Finnish Composers w: Finnish Music Information Centre nr 2, Helsinki 1994; Lehtonen, I., Assahra -- Trio Fratres, wkładka do CD, Mils 9756, Mils MUsiikki Oy, Piikio 1991 ▪ Leskelae, E., Preistraegerin im Hugo-Herrmann--Wettbewerb, wkładka do CD, CACD 510, Hannover 1995 ▪ Macerollo, J., Minutes of the General Assembly of the I. A. S. held in Ikaalinen w: Accordion News Bulletin, Ikkalinen nr 3/1993 ▪ programy festiwalu Sata-Haeme Soi z lat 1989--1993 ▪ Rantanen, M., Coral -- A. M. Saira, M. Saira, wkładka do CD, AMSCD 201, AMS Forssa 1996 ▪ Rantanen, M., discovering the Accordion w: Finnish Music Quaterly, nr 4/1991 ▪ Rantanen, M., The Finnish Accordion -- Instrument of Joy and Sorrow, wkładka do CD, FAICD-12, Finnish Accordion Institute, Ikaalinen, 1994 ▪ Rosińska, E., Nowa muzyka z Finlandii w: Festiwal Muzyki Akordeonowej w Katowicach, wybór referatów, Katowice, 1993 ▪ Valpola, H., Ikkelae, P., Petri Ikkelae, Accordions, Bandoneon, Concertina, wkładka do CD.
Duet akordeonowy. Dobór literatury, problemy wykonawcze i metody pracy
Grzywacz Jacek
AM, Gdańsk, 1996, s. 34
Opiekun: Krzysztof Olczak
Streszczenie: Przedmiotem rozważań autora jest profesjonalne uprawianie muzyki kameralnej w duecie akordeonowym z pominięciem procesu dydaktycznego oraz wcześniejszych etapów muzykowania zespołowego na akordeonie. W pracy omówione zostały problemy dotyczące organizacji i metod pracy duetu oraz zagadnienia doboru literatury. Ostatni rozdział poświęcony jest możliwościom adaptacji muzyki jazzowej dla potrzeb duetu akordeonowego. W~aneksie zamieszczono wybór oryginalnej literatury na ten skład.
Literatura: ▪ Czeszek, M., Trzy eseje o muzyce kameralnej, Zeszyt Naukowy XXII, AM Łódz, 1991 ▪ Habela, J., Słowniczek muzyczny, PWM, Kraków, 1977 ▪ Ostalczyk, Z., Muzyka kameralna jako przedmiot nauczania, Poradnik Muzyczny nr 10, 1974 ▪ Podhajski, M., Problemy techniki kompozytorskiej w wybranych utworach akordeonowych polskich kompozytorów współczesnych, Zeszyty Naukowe XXV, AM Gdańsk, 1986.
Rola miecha w procesie powstawania i kształtowania dźwięku na akordeonie
Bojarczuk Tomasz
Gdańsk, AM, 1996, s. 23
Opiekun: K. Olczak
Streszczenie: Autor omawia mechaniczną rolę miecha w powstawaniu dźwięku, udział miecha w kształtowaniu artykulacji, dynamiki i frazowania. Rozważa podobieństwa w procesie kształtowania dźwięku pomiędzy akordeonem a śpiewem artystycznym, instrumentami smyczkowymi oraz dętymi.
Literatura: ▪ Bate Ph., Obój od A do Z, PWM 1974 ▪ Dastych J., Galas S., Powroźniak J., Puchnowski W.L., Akordeon od A do Z, PWM 1966 ▪ Dastych J., Pomykajczyk M., Akordeon - budowa, konserwacja, działanie, WPLiS 1959 ▪ Flesh C., Sztuka gry skrzypcowej, PWM 1959 ▪ Fomiczew M.I., Podstawy foniatrii, PZXL 1951 ▪ Kulpowicz W., Szkoła na akordeon, PWM 1988 ▪ Kusiak J., Skrzypce od A do Z, PWM 1988 ▪ Orzechowski J., Szkoła gry na akordeonie, PWM 1965 ▪ Pichura J., Literatura akordeonowa. Rys historyczny do roku 1980, AM Katowice 1985 ▪ Puchnowski W.L., Kształtowanie dźwięku na akordeonie, LIM 1962 ▪ Puchnowski W.L., Szkoła miechowania i artykulacji akordeonowej, PWM 1961 ▪ Wroński T., Zagadnienia gry skrzypcowej, PWM 1951
Wykonawstwo akordeonowe a stres
Oller Grzegorz
Gdańsk, AM, 1994, s. 27
Opiekun: K. Olczak
Streszczenie: Autor opisuje teorię stresu, czynniki wyzwalające stres u muzyków-wykonawców podczas kontaktu z publicznością (poczucie odpowiedzialności, zagrożenia, brak wiary we własne możliwości, subiektywne odczucie ważności koncertu, świadomość podlegania ocenie, strach przed niepowodzeniem, zaskoczenia) oraz spowodowane problemami techniczno-muzycznymi. Centralnym punktem pracy jest przedstawienie stresorów na jakie narażeni są akordeoniści, a które wynikają ze specyfiki instrumentu. Autor omawia także wyniki ankiety przeprowadzonej wśród akordeonistów środowiska gdańskiego dotyczącej źródeł stresu i sposobów jego zmniejszania oraz prezentuje własne przemyślenia dotyczące sposobów zmniejszania stresu.
Literatura: ▪ Deutsch, D., Memory and Attention in Music, London, 1977 ▪ Frankenheuser, M., Emocyonalnyj sties, Moskwa, 1970 ▪ Kitajew-Smyk, L. A., Psychologia stresu, Kraków, 1989; Sachs, H., Historia instrumentów muzycznych, PWM Kraków, 1989 ▪ Selye, H., Stres okiełznany, PWN Warszawa, 1977; Selye, H., Stres życia, PWN Warszawa, 1960 ▪ Shuter-Dyson, R., Psychologia uzdolnienia muzycznego, PWN Warszawa, 1986 ▪ Wierszyłowski, T., Psychologia zdolności muzycznych, PWM Kraków, 1983 ▪ Wroński, T., Technologia pracy, PWM Kraków, 1987
Literatura dziecięca polskich kompozytorów współczesnych jako dydaktyczny materiał nauczania
Orzechowska Agata
Gdańsk, AM, 1994, s. 66
Opiekun: K. Olczak
Streszczenie: Autorka kreśli zarys historyczny polskiej literatury pedagogicznej na akordeon, wiążąc jej rozwój z doskonaleniem budowy instrumentu i wprowadzeniem akordeonu do szkolnictwa muzycznego I i II stopnia. Prezentuje polską współczesną literaturę dziecięcą na akordeon w dwóch aspektach: omawiając kompozycje pod kątem formy (utwory elementarne, o charakterze etiudowym, polifoniczne, koncertowe i kameralne), oraz określonego parametru muzycznego (struktura metryczno-rytmiczna, agogika i dynamika jako podstawowe środki wyrazu, nowe elementy warsztatu wykonawczego). Praca jest ilustrowana przykładami nutowymi; zawiera spis utworów i indeks kompozytorów.
Literatura: ▪ Debesse, M., Psychologia dziecka, PWN Warszawa, 1963 ▪ Dowlasz, B., Akordeon w twórczości B. K. Przybylskiego (1963--1988), Wydawnictwo Akademii Muzycznej Katowice, 1993 ▪ Dowlasz, B., Nowa muzyka w początkowym nauczaniu gry na akordeonie, Poradnik Muzyczny, 1983 ▪ Pichura, J., Twórczość akordeonowa kompozytorów środowiska katowickiego, Wydawnictwo Akademii Muzycznej Katowice, 1993 ▪ Przybylski, B. K., Problemy techniczne etiud K. Czernego opracowane na akordeon, MP COPSA z. 79, Warszawa, 1964
Nowa dziecięca literatura akordeonowa
Rogowski Marek
Gdańsk, AM, 1994, s. 48
Opiekun: E. Rosińska
Streszczenie: Autor opisuje 19 utworów kompozytorów fińskich, holenderskich, kanadyjskich i norweskich, napisanych specjalnie z myślą o młodym wykonawcy. Oprócz ogólnej charakterystyki poszczególnych kompozycji, bogato ilustrowanej przykładami nutowymi, praca zawiera uwagi o zastosowaniu omawianej literatury w procesie dydaktycznym szkolnictwa muzycznego I stopnia. W aneksie zamieszczone są notki biograficzne kompozytorów, adresy wydawców, tłumaczenia tytułów utworów wraz z częściami.
Literatura: ▪ Dastych, J., Galas, S., Powroźniak, J., Puchnowski, L., Akordeon od A do Z, PWM Kraków, 1966 ▪ Finnish Music Information Centre, Finnish Music for Accordion ▪ Norwegian Music Information Centre, Contemporary Norwegian Accordion Music ▪ Pichura, J., Literatura akordeonowa -- rys historyczny do roku 1980, Wydawnictwo Akademii Muzycznej Katowice, 1985
Uwarunkowania fakturalne przy wykonywaniu muzyki jazzowej na akordeonie
Paciorek Cezary
Gdańsk, AM, 1993, s. 36
Opiekun: K. Olczak
Streszczenie: Autor opisuje możliwości akordeonu z klawiaturą izomorficzną i konwerterem przy wykonywaniu muzyki jazzowej w aspekcie gry zespołowej i solowej. Praca zawiera wiele pomysłów pochodzących z praktycznych poszukiwań i przemyśleń autora -- instrumentalisty kształconego klasycznie a zarazem akordeonisty jazzowego. Rozważania teoretyczne poparte są przykładami własnych opracowań nutowych wraz z zarejestrowanym na kasecie wykonaniem utworu Chicka Corei ,,La fiesta''.
Literatura: ▪ Berendt, J. E., Wszystko o jazzie, PWM Kraków, 1991 ▪ Coker, J., Improvising Jazz, Prentice-Hall, 1968 ▪ Feather, L., The New Edition of The Encyclopedia of Jazz, New York, 1960
Zmiana akordeonu klawiszowego na guzikowy w procesie dydaktycznym. Metodologia dostosowania aparatu gry prawej ręki do klawiatury izomorficznej
Górski Waldemar
Gdańsk, AM, 1992, s. 27
Opiekun: K. Olczak
Streszczenie: Autor prezentuje najistotniejsze zagadnienia związane ze specyfiką gry na manuale dyskantowym akordeonu guzikowego w odniesieniu do osób, które rozpoczęły naukę gry na akordeonie klawiszowym i zamierzają ją kontynuować na instrumencie z klawiaturą izomorficzną. Opisuje układ aparatu gry prawej ręki uwzględniając różnice w budowie obu klawiatur oraz metody pracy na klawiaturze izomorficznej. Obszerny aneks zawiera wybrane utwory przeznaczone na wstępny okres poznawania układu guzikowego.
Literatura: ▪ Adamowski, J., Gra a vista na fortepianie, Muzyka fortepianowa IV, PWSM Gdańsk, 1981 ▪ Arystoteles, Etyka nikomachejska, PWN Warszawa, 1956 ▪ Chmielowska, W., Z zagadnień nauczania gry na fortepianie, PWM Kraków, 1963 ▪ Wroński, T., Zagadnienia gry skrzypcowej, PWM Kraków, 1965 ▪ Żywuszczak, J., Niektóre zagadnienia aplikatury manuału dyskantowego akordeonu guzikowego, Poradnik Muzyczny numer 4, 1988.
Nauczyciel akordeonu w szkole muzycznej I stopnia. Funkcje i cele kształcenia, metody pracy, organizacja procesu dydaktycznego
Iwaniak Tomasz
Gdańsk, AM, 1992, s. 50
Opiekun: K. Olczak
Streszczenie: Autor formułuje ogólne wytyczne, którymi powinien się kierować nauczyciel akordeonu w swojej działalności w szkole muzycznej I stopnia. Omawia funkcje nauczania z ukierunkowaniem ich na zagadnienia nauczania gry na akordeonie, organizację pracy nauczyciela w zakresie dydaktyki przedmiotu głównego (metody nauczania, lekcja jako podstawowa forma pracy, etapy pracy nad utworem, organizacja zajęć domowych ucznia).
Literatura: ▪ Brianskaja, T., Kształtowanie i rozwój nawyku czytania nut a vista w pierwszych latach nauki gry na fortepianie, MP COPSA z. 166, Warszawa, 1976 ▪ Hronda-Cofała, J., Proces pamięciowego opanowania utworów fortepianowych, MP COPSA z. 166, Warszawa, 1976 ▪ Maniszewski, W., Lekcja najważniejszą formą pracy w szkole muzycznej, MP COPSA z. 19, Warszawa, 1958; Maniszewski, W., Planowanie pracy w szkole muzycznej, MP COPSA z. 28, Warszawa, 1959 ▪ Milatti, W., Szkolnictwo artystyczne I i II st. Problemy organizacji struktur, metod kształcenia i zarządzania, MP COPSA z. 136, Warszawa, 1971 ▪ Okoń, W., Zarys dydaktyki ogólnej, PWN Warszawa, 1970 ▪ Program nauczania szkoły muzycznej I stopnia, Warszawa, 1976 ▪ Sosnowska, A., Nauczanie indywidualne w szkole muzycznej jako specyficzna płaszczyzna oddziaływania wychowawczego, MP COPSA z. 150, Warszawa, 1973
Problemy wykonawcze w ,,Bajkach'' na akordeon i orkiestrę Vaclava Trojana
Wilma Danuta
Gdańsk, AM, 1991, s. 13
Opiekun: K. Olczak
Streszczenie: Autorka prezentuje sylwetkę twórcy ,,Bajek'' oraz poszczególne części suity, uwzględniając sugerowaną tytułami programowość utworu. Centralnym punktem pracy jest przedstawienie problemów wykonawczych wraz z propozycją ich opanowania. Aneks zawiera pełny tekst wyciągu fortepianowego ,,Bajek''.
Literatura: ▪ Pichura, J., Literatura akordeonowa. Rys historyczny do roku 1980, Wydawnictwo Akademii Muzycznej Katowice, 1985 ▪ The New Dictionary of Music and Musicians, London, 1980
Omówienie cyklu ,,Rząpielnik czyli szkicownik z Pomorza na akordeon'' Krzysztofa Olczaka w aspekcie programu nauczania szkoły muzycznej I stopnia
Piotrowski Jerzy Eugeniusz
Gdańsk, AM, 1990, s. 20
Opiekun: K. Olczak
Streszczenie: Autor podaje ogólną charakterystykę cyklu: wyjaśnia tytuł utworu i tłumaczenia z języka kaszubskiego tytułów poszczególnych miniatur, omawia zastosowaną przez kompozytora notację. Praca zawiera analizę kolejnych utworów cyklu pod kątem problemów manualno-technicznych i interpretacyjnych dla potrzeb nauczania w szkole muzycznej I stopnia. W aneksie załaczono pełny tekst utworu na podstawie wydania z roku 1989 (Pomorze, Bydgoszcz, 1989).
Literatura: ▪ Adamowicz-Kaszuba, T., Podstawowe problemy transkrybowania na akordeon, Poradnik Muzyczny numer 4, 1989 ▪ Chomiński, J., Wilkowska-Chomińska K., Teoria formy. Małe formy instrumentalne, PWM Kraków, 1983 ▪ Dastych, J., Galas, S., Powroźniak, J., Puchnowski, L., Akordeon od A do Z, PWM Kraków, 1966 ▪ Habela, J., Słowniczek muzyczny, PWM Kraków, 1980 ▪ Koźlik, Z., Regestry manuałów strony basowej akordeonu koncertowego Weltmeister Supita B, Poradnik Muzyczny numer 11--12, 1984 ▪ program nauczania gry na akordeonie w szkole muzycznej I st., Warszawa, 1976 ▪ Puchnowski, W. L., Szkoła miechowania i artykulacji, PWM Kraków, 1980
Problemy wykonawcze w sonacie nr 3 na bajan WładysŁawa Zołotariewa
Gołaszewski Bogdan
Gdańsk, AM, 1989, s. 68
Opiekun: K. Olczak
Streszczenie: Praca zawiera krótki biogram Władysława Zołotariewa wraz ze spisem kompozycji, obszerną prezentację Sonaty nr 3 ze szczególnym uwzględnieniem jej budowy formalnej oraz omówienie problemów wykonawczych. Autor koncentruje się na zagadnieniach dotyczących aplikatury (zwłaszcza w partii lewej ręki), artykulacji, trudności technicznych i interpretacyjnych utworu.
Literatura: ▪ Basurmanow, A. P., Sprawocznik bajanista, Sovietskij Kompozitor Moskwa, 1987 ▪ Pichura, J., Literatura akordeonowa. Rys historyczny do roku 1980, Wydawnictwo Akademii Muzycznej Katowice., 1985 ▪ Puchnowski, W. L., Dastych, J., Akordeon od A do Z, PWM Kraków., 1966 ▪ Puchnowski, W. L., Szkoła miechowania i artykulacji, PWM Kraków, 1980 ▪ Woprosy profesjonalnowo wospitanija bajanista, Sovietskij Kompozitor Moskwa, 1980, Zieliński, T., Problemy harmoniki nowoczesnej, PWM Kraków, 1983
Akordeon w polskiej współczesnej muzyce akordeonowej
Karwacka Marzena
Gdańsk, AM, 1988, s. 31
Opiekun: K. Olczak
Streszczenie: Autorka kreśli zarys światowej literatury akordeonowej ze szczególnym uwzględnieniem muzyki polskiej, bardziej szczegółowo omawiając utwory kameralne z udziałem akordeonu. Główną częścią pracy jest katalog polskiej kameralistyki akordeonowej do roku 1988, zawierający następujące dane: rok powstania kompozycji, nazwisko autora, tytuł utworu i skład instrumentalny, czas trawania utworu, wydawnictwo, informacje o prawykonaniu i istniejących nagraniach utworu.
Literatura: ▪ Basurmanow, A. P., Sprawocznik bajanista, Sovietskij Kompozitor Moskwa, 1986 ▪ MGG, Kassel, 1973; Gervasoni, P., L'accordeon instrument du XXe siecle, Mazo Paris, 1986 ▪ Olczak, K., Czy akordeon jest instrumentem ludowym?, WOK Gdańsk, 1983 ▪ Pichura, J., Literatura akordeonowa. Rys historyczny do roku 1980, Wydawnictwo Akademii Muzycznej Katowice, 1985 ▪ programy festiwali ,,Poznańska Wiosna'' '85, '87, '88, ,,Warszawska Jesień'' '79, '87, ,,Festiwalu Polskiej Muzyki Współczesnej we Wrocławiu'' '88 ▪ Puchnowski, W. L., Dastych, J., Akordeon od A do Z, PWM Kraków, 1966 ▪ Puchnowski, W. L., Koźlik, Z., Polska literatura akordeonowa 1955--1985, spis kompozycji, Białystok, 1986.
Formy cykliczne stosowane w procesie nauczania na akordeonie w szkolnictwie muzycznym II stopnia
Naklicki Krzysztof
Gdańsk, AM, 1985, s. 42
Opiekun: K. Olczak
Streszczenie: Autor opisuje formy muzyczne stosowane w pedagogice instrumentalnej i ich znaczenie w procesie dydaktycznym, prezentuje różne gatunki form cyklicznych na akordeon stosowane w szkolnictwie muzycznym II stopnia, omawiając bardziej szczegółowo wybrane przykłady koncertów, wariacji, suit i sonat. Praca zawiera wykaz utworów cyklicznych przydatnych do kształcenia w szkolnictwie muzycznym II stopnia, spostrzeżenia dotyczące programu nauczania oraz kryteria doboru form cyklicznych dla potrzeb konkretnego ucznia.
Literatura: ▪ Chmielowska, W., Z zagadnień nauczania gry na fortepianie, PWM Kraków, 1962 ▪ Feliński, Z., Zasady gry skrzypcowej na podłożu fizjologii, PWM Kraków, 1956 ▪ Jahnke, Z., Literatura skrzypcowa, PWM Kraków, 1962 ▪ Kaiser, P., Problematyka wykonawcza sonat Haydna w aspektach estetycznych i aksjologicznych, AM Gdańsk, 1983 ▪ Wroński, T., Zdolni i niezdolni, PWM Kraków, 1979
Rozwój szkolnictwa muzycznego w województwie kaliskim ze szczególnym uwzględnieniem gry na akordeonie
Serafiński Leszek
Gdańsk, AM, 1984, s. 45
Opiekun: K. Olczak
Streszczenie: Autor kreśli rys historyczny Kaliskiego Towarzystwa Muzycznego od roku 1818, opisuje działalność szkół i ognisk muzycznych istniejących w województwie kaliskim: ich historię, stan kadry, ilość uczniów, dorobek, ze szczególnym uwypukleniem spraw dotyczących klas akordeonu. Praca zawiera także informacje na temat przeglądów i konkursów akordeonowych odbywających się w województwie.
Literatura: ▪ Fibingier, S., 160 lat Kaliskiego Towarzystwa Muzycznego w  Kaliszu, Kalisz, 1978; Ziemia Kaliska, numer 20, 1984 ▪ kroniki PSM w Kaliszu i Ostrowie Wlkp. ▪ wywiad z Kazimierzem Madziałą
Rozwój szkolnictwa muzycznego w województwie słupskim w latach 1945--1983 z uwzględnieniem dyscypliny akordeonowej
Terefenko Zenon
Gdańsk, AM, 1984, s. 23
Opiekun: K. Olczak
Streszczenie: Autor opisuje historię szkolnictwa muzycznego w Słupskiem ze szczególnym uwzględnieniem klas akordeonu: stan kadry nauczycielskiej, ilość uczniów i absolwentów, baza instrumentalna, osiągnięcia na przeglądach i konkursach. Praca zawiera wiele tabel statystycznych obrazujących powyższą problematykę.
Literatura: ▪ Kronika ZSM w Słupsku ▪ Kronika PSM I st. w Lęborku; Kronika PSM I st. w Miastku ▪ Rozwój społeczno-gospodarczy województwa słupskiego (biuletyn WUS w Słupsku); Wywiady z Ginterem Leszke i Zofią Kurowską
Historia konkursów akordeonowych w Międzyrzeczu
Karaś-Sudak Teresa
Gdańsk, AM, 1983, s. 100
Opiekun: J. Madanowski
Streszczenie: Autorka opisuje Międzyrzecz -- miasto konkursów, jego historię i dzień dzisiejszy, działalność kulturalno-oświatową. Centralnym punktem pracy jest przedstawienie organizacji i przebiegu odbywających się w mieście konkursów akordeonowych: jedenastu Wojewódzkich Konkursów Akordeonowych, pięciu Międzywojewódzkich Konkursów Akordeonowych i IV Ogólnopolskiego Konkursu Akordeonowego. Autorka zamieszcza listę utworów obowiązkowych, laureatów konkursów i ich programy, skład jury oraz zestawienia uczestników poszczególnych edycji konkursu.
Literatura: ▪ Dominiczak, H., Osadnictwo w powiecie międzyrzeckim w latach 1945--67, Zeszyt Lubuski numer 8, 1970 ▪ Glubiński, Cz., Organizacja pracy społecznych ognisk muzycznych, LIM Łódź, 1974 ▪ Kosicki, L., Pochodzenie terytorialne ludności Ziem Odzyskanych w roku 1950, Warszawa, 1960 ▪ dokumentacja Wojewódzkich Konkursów Akordeonowych (archiwum SOM w Międzyrzeczu), dokumentacja Międzywojewódzkich Konkursów Akordeonowych i IV Ogólnopolskiego Konkursu Akordeonowego (archiwum GTM w Gorzowie Wlkp.)
Przygotowanie w formie propozycji do druku zbioru utworów polifonicznych dla uczniów rozpoczynających naukę gry na akordeonie z manuałem melodycznym
Pękała Krzysztof
Gdańsk, AM, 1983, s. 37
Opiekun: J. Madanowski
Streszczenie: Praca zawiera 31 łatwych utworów polifonicznych wraz z komentarzem rewizyjnym, poprzedzonych omówieniem zawartości zbioru. Autor uzasadnia dokonany wybór kompozycji, omawia zawartą w nich problematykę techniczno-muzyczną. W uzupełnieniu podano noty o kompozytorach oraz wykorzystane materiały źródłowe.
Literatura:
Współczesna notacja w muzyce na akordeon
Rosińska Elżbieta
Gdańsk, AM, 1983, s. 24
Opiekun: J. Madanowski
Streszczenie: Autorka opisuje na przykładzie wybranych utworów literatury akordeonowej nową, odmienną od tradycyjnej notację muzyczną. Analizowane utwory dzieli na trzy grupy w zależności od stopnia odejścia od notacji tradycyjnej, opierając się przy tym na klasyfikacji dokonanej przez E. Karkoschkę: modyfikacja tradycyjnego zapisu nutowego, notacja o częściowo nowych założeniach, notacja o całkowicie nowych założeniach. Praca jest ilustrowana przykładami notacji oraz fragmentami partytur.
Literatura: ▪ Bauman, J., Polska współczesna notacja muzyczna na podstawie wybranych dzieł instrumentalnych i instrumentalno-wokalnych powstałych w latach 1958--1972, PWSM Katowice, 1978 ▪ Karkoschka, E., Notation in New Music, Wien, 1972; Mikolon, M., Ewolucja notacji muzycznej w utworach współczesnych kompozytorów polskich w latach 1955--1965, PWSM Gdańsk, 1967 ▪ Schaeffer, B., Mały informator muzyki XX wieku, PWM Kraków, 1975; Schaeffer, B., Nowa muzyka. Problemy współczesnej techniki kompozytorskiej, PWM Kraków, 1969
Wybór etiud na akordeon z mechanizmem przełącznikowym dla szkoły muzycznej I stopnia
Wybraniec Maria
Gdańsk, AM, 1983, s. 43
Opiekun: S. Piotrowski
Streszczenie: Praca zawiera opis i charakterystykę akordeonu z mechanizmem przełącznikowym oraz jego zastosowanie w procesie dydaktycznym. Autorka analizuje problematykę techniczną zawartą w dołączonym do pracy zbiorze 17 etiud przetranskrybowanych z fortepianu; zamieszcza wykaz źródeł.
Literatura: ▪ Program nauczania gry na akordeonie dla szkoły muzycznej I st. ▪ Puchnowski, W. L., Sztajkowski, M., Wprawki na akordeon, PWM Kraków, 1978 ▪ Sielużycki, C., Ręka pianisty, PWM Kraków, 1982
Transkrypcje na akordeon z literatury muzycznej XX wieku -- próba omówienia w oparciu o wybrane utwory
Muchowiecki Leszek
Gdańsk, AM, 1982, s. 35
Opiekun: K. Olczak
Streszczenie: Autor opisuje problem transkrypcji od czasów baroku aż po współczesność, bardziej szczegółowo zajmując się rolą muzyki transkrybowanej w repertuarze akordeonistów. Przedmiotem jego rozważań są także elementy budowy instrumentu mające wpływ na transkrypcję. Praca zawiera wybrane przykłady przeniesienia na akordeon literatury XX wieku (A. Chaczaturian -- Sonatina, A. Szeligowski -- Sonatina, R. Szczedrin -- Humoreska).
Literatura: ▪ Anczykowska, W., Sonatiny fortepianowe kompozytorów polskich XX wieku, PWSM Gdańsk, 1969 ▪ Puchnowski, W. L., Dastych, J., Akordeon od A do Z, PWM Kraków, 1966 ▪ Schweitzer, A., Jan Sebastian Bach, PWM Kraków, 1987 ▪ Zavarsky, E., Jan Sebastian Bach, PWM Kraków, 1973
Rozwój nauczania gry na akordeonie w województwie pilskim w latach 1945--1981
Brzyszko Zdzisław
PWSM, Gdańsk, 1981, s. 61
Opiekun: J. Madanowski
Streszczenie: Autor opisuje pracę klas akordeonu w Społecznych Ogniskach Muzycznych i Państwowych Szkołach Muzycznych województwa pilskiego w latach 1945--1981. Prezentuje stan kadry nauczycielskiej, liczbę uczniów klas akordeonu, stan instrumentów, działalność koncertową opisywanych placówek, ilość absolwentów i ich dalsze losy. Praca jest ilustrowana fotografiami, zawiera tabele statystyczne.
Literatura: ▪ Materiały archiwalne szkół i ognisk muzycznych (formularze organizacji roku szkolnego, dzienniki lekcyjne, książki inwentarzowe, protokoły egzaminacyjne, kroniki szkolne) ▪ wywiady z dyrektorami szkół i ognisk muzycznych oraz nauczycielami gry na akordeonie
Rozwój sekcji akordeonu Stowarzyszenia Ognisk Artystycznych w Gdańsku w latach 1960--1979
Koszykowski Kazimierz
Gdańsk, PWSM, 1980, s. 49
Opiekun: J. Madanowski
Streszczenie: Autor kreśli rys historyczny Stowarzyszenia Ognisk Artystycznych w Gdańsku w latach 1951--1980, opisuje rozwój sekcji akordeonu: stan kadry pedagogicznej i jej kwalifikacje, ilość uczniów i absolwentów, dorobek sekcji. Praca zawiera tabele statystyczne ilości uczniów i nauczycieli oraz fotografie dokumentujące dorobek sekcji akordeonu.
Literatura: ▪ Kroniki SOM w Gdańsku; Szulc, J., Stowarzyszenie Ognisk Artystycznych w Gdańsku, PWSM Gdańsk, 1973
Szkolnictwo muzyczne w województwie koszalińskim z uwzględnieniem nauczania gry na akordeonie
Wybraniec Zygmunt
Gdańsk, PWSM, 1980, s. 41
Opiekun: S. Piotrowski
Streszczenie: Autor opisuje historię szkolnictwa muzycznego w Koszalińskiem: działalność PSM w Koszalinie, Białogardzie i Szczecinku, rozwój Społecznych Ognisk Muzycznych do roku 1980. Prezentuje osiągnięcia klas akordeonu w omawianych placówkach ilustrując pracę fotografiami, wycinkami z prasy regionalnej i programami konkursów.
Literatura: ▪ Kroniki PSM w Koszalinie, Białogardzie i Szczecinku; sprawozdania z działalności SOM ▪ wywiady z Marianem Mystkiem i Aleksandrą Umiastowską

Skatalogowano: 35 prac (aktualizacja: $Tue Jan 11 20:45:29 CET 2005. $)


(c) Elżbieta Rosińska (eros_at_gnu.univ.gda.pl)