Zebrania Oddziału Gdańskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego

Zebrania odbywają się w Instytucie Filologii Polskiej UG (ul. Wita Stwosza 55) w wybrany czwartek miesiąca


Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego (Kraków)


Rok 2013

Lutowe zebranie Oddziału Gdańskiego TMJP odbyło się 28 lutego 2013 roku

Wygłoszono dwa referaty:

1) prof. UG dr hab. Zenon Lica, pt. Nazwiska polskie derywowane od nazw narzędzi rolniczych.

2) dr Aneta Lewińska, pt. Obraz świata w elementarzu polonijnym


Rok 2012

Marcowe zebranie Oddziału Gdańskiego TMJP odbyło się 15 marca 2012 roku

Wygłoszono dwa referaty:

1) prof. dr hab. Krystyny Szcześniak, pt. Nazwiska mieszkańców Grabowa (Grabowen/Annswald) do roku 1945

2) dr Hanny Makurat, pt. Interferencje leksykalne gwar kaszubskich w polszczyznie.

Referat wyglasza prof. dr. hab. Krystyna Szcześniak

Referat wygłasza prof. dr. hab. Krystyna Szcześniak

Rok 2011

W dn. 16-17 maja 2011 r. odbyła się w Gdańsku V Konferencja Językoznawcza z cyklu "W świecie słów i znaczeń" poświęcona pamięci Profesora Bogusława Krei pt. "Słowotwórstwo w różnych odmianach języka" (Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego).

Podczas tej Konferencji mgr Ewa Czerniakowska wygłosiła referat nt. "Słowotwórstwo najstarszych nazw miejscowych na terenie Warszawy (do końca XIV wieku)

Rok 2009

W dniu 20 XI 2009 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się sesja naukowa z okazji 50. rocznicy wznowienia działalności Oddziału Gdańskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego pn. Dawna i współczesna polszczyzna w perspektywie deskryptywnej, normatywnej i dydaktycznej

Program sesji

Referat wygłasza prof. Jerzy Treder

Fotografie z Sesji Jubileuszowej w dniu 20 XI 2009 (fot. M. Czerniakowska)

Fot. z Sesji Jubileuszowej (fot. prof. J. Treder)

Fot. z Sesji Jubileuszowej (fot. dr A. Chludziński)


Ukazały się materiały z sesji jubileuszowej Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego Oddz. Gdańskiego w tomie pt. "Polonistyczne Drobiazgi Językoznawcze", I, Gdańsk 2009

Sesja naukowa z okazji 501. zebrania Oddziału Gdańskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego odbyła się w dniu 23 X 2006 roku na Wydziale Filologiczno-Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Od prawej : prof. dr. hab. Ewa Rogowska-Cybulska, mgr Ewa Czerniakowska prezentują publikację z materiałami sesji jubileuszowej Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego Oddz. Gdańskiego

Program i fotografie z sesji na stronie:

Program i fotografie z Sesji Jubileuszowej (23 X 2006)


Rok 2008

Majowe zebranie Oddziału Gdańskiego TMJP odbyło się w dn. 15 V 2008.

W dniu 15 maja 2008 roku w Zakładzie Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się zebranie Oddziału Gdańskiego TMJP

W programie:

mgr Ewa Czerniakowska - odczyt na temat: "Wpływ epoki Oświecenia na nazewnictwo Warszawy"

dr Alicja Pstyga

Wybory do Zarządu Oddz. Gd. TMJP

mgr Ewa Czerniakowska

dr Alicja Pstyga

prof. Urszula Kęsikowa i mgr Ewa Czerniakowska


Styczniowe zebranie Oddz. Gd. TMJP odbyło się w dn. 17 I 2008.

Referaty wygłosili:

1. prof. J. Kowalewska-Dąbrowska

2. mgr Piotr Doroszewski

Referat wygłasza prof. J. Kowalewska-Dąbrowska

Na fot. : mgr Piotr Doroszewski


Rok 2007

Listopadowe zebranie Oddz. Gd. TMJP odbyło się w dn. 15 XI 2007.

Referaty wygłosiły: prof. dr. hab. Urszula Kęsikowa i prof. dr. hab. Jolanta Kowalewska-Dąbrowska

1. prof. U. Kęsikowa, Nazwy osobowe na pograniczu językowym (na przykładzie wybranych powieści Rodziewiczówny)

2. prof. J. Kowalewska-Dąbrowska, Co nas oburza, a co śmieszy w wypowiedziach osób publicznych.

Galeria fotografii z zebrania w dn. 15 XI 2007


Zebranie Oddz. Gdańskiego TMJP w dn. 1 III 2007

Odczyt nt. Formy liczbowe nazw roślin - geneza różnic wygłasza dr hab. Ewa Rogowska - Cybulska

Zebranie Oddz. Gdańskiego TMJP w dn. 18 I 2007

Fotografie z zebrania TMJP Oddz. Gd. w dn. 18 I 2007


Rok 2006

Rok 2006 - Rokiem Języka Polskiego

W dniu 22 grudnia 2005 r. Senat RP ogłosił rok 2006 Rokiem Języka Polskiego. Projekt uchwały w tej sprawie wniosła w imieniu senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu jej przewodnicząca sen. Krystyna Bochenek (PO). Pełny tekst uchwały na stronie Senatu:

Rok Języka Polskiego


W dniu 23 X 2006 roku na Wydziale Filologiczno-Historycznym UG odbyła się sesja naukowa z okazji 501. zebrania Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego.

Program i fotografie na stronie:

Program i fotografie z Sesji Jubileuszowej (23 X 2006)


Majowe zebranie Oddz. Gd. TMJP odbyło się w dn. 25 maja 2006 r.

Referat nt. "Wzajemne związki w leksykografii : Linde i Jungmann" wygłosiła prof. dr Danuta Rytel-Kuc z Lipska.


Kwietniowe zebranie Oddz. Gd. TMJP odbyło się w dn. 20 IV 2006 r. o godz. 14.30.

Referat nt. "O hipokoryzacji imion w KaszubszczyŸnie" wygłosiła dr Lucyna Warda-Radys.

Następnie o godz. 15.30 odbyło się zebranie Komisji Językoznawczej GTN, podczas którego prof. dr hab. Andrzej Kątny przedstawił referat

nt. "Niemieckie zapożyczenia w gwarze miejskiej Poznania"


Marcowe zebranie Oddziału Gd. TMJP odbyło się 30 marca 2006 r.

Odczyty wygłosiły:

dr hab. Ewa Rogowska - Cybulska - "(Orto)grafia a słowotwórstwo

i

mgr Ewa Czerniakowska - "Ciekawsze nazwy miejscowe z południowych okolic Warszawy"

dr hab. Ewa Rogowska - Cybulska

mgr Ewa Czerniakowska

Od lewej : prof. Jerzy Treder, prof. Urszula Kęsikowa, prof. Edward Breza

Galeria fotografii z zebrania TMJP Oddz. Gd. w dn. 30 III 2006


Lutowe zebranie Oddz. Gd. TMJP odbyło się 23 II 2006 r. o godz. 14. 30

Odczyty wygłosili: dr Aneta Lewińska oraz dr Zenon Lica

Zebranie Oddz. Gd. w dn. 19 I 2006

Zebranie Oddz. Gd. w dn. 19 I 2006

Pierwsze w roku 2006 zebranie Oddz. Gd. TMJP odbyło się o godz. 14. 30 w dn. 19 I 2006 r.

Referat nt. "Niektóre rzadkie imiona męskie" wygłosił prof. dr hab. Edward Breza

Rok 2005

Zebranie Oddz. Gd. TMJP w dn. 8 XII 2005

Referat nt. miejsc rozrywki na Kaszubach wygłosiła mgr Małgorzata Klinkosz

Ponadto złożono gratulacje dr hab. Ewie Rogowskiej-Cybulskiej

Zebranie Oddz. Gd. TMJP w dn. 13 X 2005

Przemawia prof. dr. hab. Jerzy Treder

Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego
informuje, że dnia 13 X 2005 r. o godz. 1430 odbędzie się zebranie,
 na które serdecznie zapraszamy wszystkich członków i sympatyków.

   W programie dwa odczyty:

prof. J. Treder, Augusta Mosbacha „Wiadomość o Kaszubach” z połowy XIX w.

dr I. Kępka, Językowy obraz bursztynu w baśniach i legendach z Kaszub

 

Prezentacja z zebrania Oddz. Gd. TMJP w dn. 13 X 05


Zebranie kwietniowe 2005 Oddz. Gd. TMJP

Na fot. od lewej: dr hab. Bożena Szczepińska, prof. Jolanta Maćkiewicz,
mgr Ewa Czerniakowska, dr Lucyna Warda-Radys, dr Ewa Badyda

Rok 2005 -

150. rocznice śmierci :

K. C. Mrongowiusza (1764-1855)

i

Adama Mickiewicza (1798-1855)

2004

Zebranie TMJP Oddz. Gdańskiego (XII 2004)

W dniu 4 XI 2004 r. odbyło się kolejne zebranie Oddziału Gdańskiego TMJP o godz. 14.00


Dnia 14 X 2004 roku na zebraniu Oddziału Gdańskiego TMJP o godz. 15.00

wygłosił odczyt prof. dr hab. Edward Breza


Poprzednie zebranie TMJP Oddz. Gd. odbyło się 20 maja 2004 r. o godz. 14. 30

Wygłoszono dwa odczyty:

mgr Ewy Czerniakowskiej i dr Bożeny Szczepińskiej


2003

Dnia 20 II 2003 roku o godz. 14.00 odbyło się kolejne zebranie Oddz. Gd. TMJP (Wydz. Filologiczno-Historyczny UG, Gdańsk, Wita Stwosza 55)

W programie odczyty :

1. prof. dr. hab. Edward Breza, Pochodzenie trzech imion: Paraskewa, Sancja, Restytut

2. mgr Ewa Czerniakowska, Wybrane nazwy miejscowe z terenu obecnej Warszawy

Członkowie Oddz.Gd. TMJP od prawej: prof. Jerzy Treder, mgr Małgorzata Klinkosz, prof. Edward Breza, prof. Urszula Kęsikowa, mgr Ewa Czerniakowska

Na fot.: przew. Oddz. Gd. prof. Jolanta Maćkiewicz, dr Małgorzata Milewska, mgr Ewa Czerniakowska

Zebranie w dniu 23 I 2003 r.


Rada Języka Polskiego

Nazwy miejscowe Warszawy

Varsaviana Ewy Czerniakowskiej

Strona mgr Ewy Czerniakowskiej

Strona mgr Małgorzaty Czerniakowskiej

Strona główna


Copyright Ewa i Małgorzata Czerniakowska, Gdańsk 2003-2012