Strona Małgorzaty Czerniakowskiej

Strona główna (HOME)

Małgorzata Czerniakowska

mgr matematyki (specj. matematyka teoretyczna), absolwentka Podyplomowego Studium Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Gdańskiego,

st. kustosz Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk,

Członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym, Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego

VII KONFERENCJA JĘZYKOZNAWCZA Z CYKLU W SWIECIE SŁÓW I ZNACZEŃ POSWIĘCONA PAMIĘCI PROFESORA BOGUSŁAWA KREI

pt. Słowotwórstwo języka mówionego i pisanego, Gdańsk, 25 maja 2015 r.

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego

mgr Ewa Czerniakowska wygłosiła referat nt. "Z zagadnień etymologiczno-słowotwórczych wybranych nazw miejscowych na terenie Warszawy i okolic"

Odczyt w PAN Bibliotece Gdańskiej o Józefie Ignacym Kraszewskim (24 IX 2013)

W dniu 24 IX 2013 roku w PAN Bibliotece Gdańskiej mgr Ewa Czerniakowska wygłosiła odczyt nt. "Józefa Ignacego Kraszewskiego związki z Gdańskiem w ostatnim ćwierćwieczu XIX wieku"

W dn. 13 maja 2013 r. odbyła się w Gdańsku VI Konferencja Językoznawcza z cyklu "W świecie słów i znaczeń" poświęcona pamięci Profesora Bogusława Krei pt. "Słowotwórstwo w różnych odmianach języka" (Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego).

Przewodniczy prof. dr hab. Ewa Sławkowa, referuje mgr Ewa Czerniakowska

Fot. Ewa i Małgorzata Czerniakowskie

Program VI Konferencji

Podczas tej Konferencji mgr Ewa Czerniakowska wygłosiła referat nt. "Nazwy zabytkowych willi i pensjonatów w Konstancinie"

W 2013 roku autorka opublikowała

"Jakie jest pochodzenie nazwiska znanego astronoma Jana Heweliusza?", w : Mówię więc jestem, cz. 4, Gdańsk 2013, s. 253-255.

W 2012 roku autorka opublikowała

Jan Heweliusz - miłośnik ksiąg, wydanie 1, Gdańsk-Pruszcz Gdański 2012, ss. 52, il.

Davisson Daniel Bogumił (1729-ok. 1789), SBPN, supl. III, Gdańsk 2012, s. 64-65

Ehler Karol Bogumił (1685-1753), SBPN, supl. III, Gdańsk 2012, s. 71-72

Dnia 21 IX 2012 r. w 350. rocznicę założenia oficyny Jana Heweliusza

ukazała się nowa publikacja Małgorzaty Czerniakowskiej nt. "Jan Heweliusz - miłośnik ksiąg", Wydawnictwo Jasne, Gdańsk-Pruszcz Gdański, 2012

Publikacja zawiera pełny tekst referatu wygłoszonego 29 marca 2011 roku w Polskiej Akademii Nauk Bibliotece Gdańskiej z okazji 400. rocznicy urodzin Jana Heweliusza.

Prezentacja z pobytu w Warszawie (czerwiec 2011)

Prezentacja Jan Heweliusz (29 III 2011)

Dnia 29 III 2011 mgr Małgorzata Czerniakowska z okazji Roku Jana Heweliusza 2011 wygłosiła odczyt nt. "Jan Heweliusz - miłośnik ksiąg" (Sala Konferencyjna Bibioteki Gdańskiej)

Ukazała się publikacja:

Małgorzata Czerniakowska, Jan Heweliusz i Towarzystwo Królewskie w Londynie, Gdańsk - Pruszcz Gdański, 2010, ss. 40 czarno-białych z ilustracjami + 4 kolorowe (okładka).

Publikacja została oparta na szerokiej bazie zródłowej obejmującej głównie rękopisy i starodruki.

Prace Małgorzaty Czerniakowskiej o Janie Heweliuszu:

1. Nauczyciel Jana Heweliusza, "Pomerania" 1986 nr 11, s. 28-30.

2. Piotr Krüger - gdański matematyk i astronom, nauczyciel Jana Heweliusza, "Rocznik Gdański" 1987, z. 1, s. 197-230.

3. Jan Heweliusz jako badacz Księżyca, "Pomerania" 1987 nr 1, s. 29-31.

4. Piotr Krüger (1580-1639) jako nauczyciel i współpracownik naukowy Jana Heweliusza, "Kwartalnik Historii Nauki i Techniki", 1987, nr 2, s. 369-386 .

5. Katalog gwiazdowy Jana Heweliusza, "Pomerania" 1987 nr 10, s. 24-25.

6. Udział króla Stanisława Augusta w obchodach stulecia 100 rocznicy śmierci Jana Heweliusza, w: "Mieszczaństwo gdańskie. Sesja Naukowa 21-23 11. 1996", Gdańsk 1997, s. 271-285.

7. W 350. rocznicę wydania "Selenografii" Jana Heweliusza, "Kwartalnik Historii Nauki i Techniki", 1998, nr 1, s. 7-26.

8. Sprawy książki w korespondencji Jana Heweliusza z Henrykiem Oldenburgiem, "Rocznik Gdański" 2001 z. 2, s. 59-69

9. Sprawy książki w działalności naukowej Jana Heweliusza, Gdańsk 2002

10. Związki Jana Heweliusza z Royal Society w Londynie, „Rocznik Gdański”, t. 65: 2005, z. 1-2, s. 121-136.

11. Astronomia gdańska i Jan Heweliusz , w: Gdańskie Gimnazjum Akademickie, t. 1: Szkice z dziejów, pod red. Edmunda Kotarskiego, Gdańsk 2008, s. 135-154.

12. Matematyka i fizyka w Gimnazjum Gdańskim, w: Gdańskie Gimnazjum Akademickie, t. 1: Szkice z dziejów, pod red. Edmunda Kotarskiego, Gdańsk 2008, s. 155-180.

13. Jan Heweliusz i Towarzystwo Królewskie w Londynie, Gdańsk-Pruszcz Gdański 2010, ss. 40, il. .

14. Jan Heweliusz i Towarzystwo Królewskie w Londynie, drugie wydanie, Gdańsk-Pruszcz Gdański 2011, ss. 40, il. .

15. Jan Heweliusz - miłośnik ksiąg, wyd. 1, Gdańsk-Pruszcz Gdański 2012, ss. 52, il.

16. "Jakie jest pochodzenie nazwiska znanego astronoma Jana Heweliusza?", w : Mówię więc jestem, cz. 4, Gdańsk 2013, s. 253-255.

17. Matematyk i astronom: Piotr Krüger (1580-1639), Gdańsk 2015. - 67, [1] s., il.

Rok 2011 pod znakiem Jana Heweliusza (ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

Prezentacja (Gdańsk, Jesień X 2010)

Na fot.: mgr Ewa Czerniakowska, mgr inż. arch. Zofia Eichstaedt-Jabłońska, mgr Małgorzata Czerniakowska (przed Ratuszem Głównomiejskim w Gdańsku, 12 VI 2010)

Mgr Małgorzata Czerniakowska

Galeria fotografii -Jan Heweliusz (1611-1687)

Publikacje naukowe

1. Tadeusz Czacki w Gdańsku, Gdańsk 1999, Oddział Gdański TPK

2. Związki króla Stanisława Augusta i uczonych z jego kręgu z Royal Society w Londynie, Gdańsk 2000, Oddział Gdański TPK, Komisja Historyczna GTN

3. W 350. rocznicę wydania "Selenografii" Jana Heweliusza, "Kwartalnik Historii Nauki i Techniki" 1998, nr 1

4. Jan Uphagen i Gdańskie Towarzystwo Przyrodnicze, "Wszechświat" 1996, nr 10

5. Związki Józefa Maksymiliana Ossolińskiego z Pomorzem, "Roczniki Biblioteczne" 1997, nr 1-2

6. Król Stanisław August jako miłośnik i protektor astronomii, "Rocznik Warszawski" 1997

7. Żeton koronacyjny króla Stanisława Augusta (1764), "Rocznik Warszawski" 1998

8. Piotr Krueger (1580-1639) jako nauczyciel i współpracownik naukowy Jana Heweliusza, "Kwartalnik Historii Nauki i Techniki" 1987, nr 2

9. Udział króla Stanisława Augusta w obchodach stulecia 100 rocznicy śmierci Jana Heweliusza, w: "Mieszczaństwo gdańskie" Gdańsk 1997

10. Gdańskie echa elekcji i koronacji króla Stanisława Augusta, "Wiek Oświecenia" t. 15:1998

11. Piotr Krueger - gdański matematyk i astronom, nauczyciel Jana Heweliusza, "Rocznik Gdański" 1987, z. 1

12. Jan Wilhelm Linde (1760-1840). Przyczynek do dziejów żywiołu polskiego w Gdańsku w: Protestantyzm i protestanci na Pomorzu" Gdańsk 1997

13. Jan Piotr Ernest Scheffler (Szefler) (1739-1810), Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, supl. 1, Gdańsk 1998

14. Związki Tadeusza Czackiego z Pomorzem, Kwart. Historii Nauki i Techniki 1996 nr 2

15. Menius Maciej (Meyne)(1544-1601), Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, supl. 1, Gdańsk 1998

16.Czacki Tadeusz (1765-1813), Słownik Biograficzny Pomorza Nadwislańskiego, supl. 1, Gdańsk 1998

17. Linde Jan Wilhelm (1760-1840), Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, supl. 1, Gdańsk 1998

18. Titius (Tietz) Jan Daniel(1729-1796), Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, supl. 1, Gdańsk 1998

19. Franckenberg Abraham (1593-1652), Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, supl. 1, Gdańsk 1998

20. Jan Heweliusz jako badacz Księżyca, "Pomerania"1987 nr 1

21.Nauczyciel Jana Heweliusza, "Pomerania" 1986 nr 11

22. Katalog gwiazdowy Jana Heweliusza, "Pomerania" 1987 nr 10

23. Czasopisma (współautor), w: Bibliotheca Senatus Gedanensis, pod red. M. Babnis i Z. Nowaka, Gdańsk 1998

24. W osiemdziesiątą piątą rocznicę założenia pierwszego polskiego czasopisma bibliofilskiego "Exlibris" (Gdańsk 2002) (współautorka)

25.Sprawy książki w korespondencji Jana Heweliusza z Henrykiem Oldenburgiem ("Rocznik Gdański" 2001 z. 2, s. 59-69)

26. Jan Uphagen (1731-1802)- bibliofil i miłośnik nauk przyrodniczych, KHNiT 2002 nr 2, s. 111-122.

27. Stanisław Poniatowski, w: Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, supl. 2, Gdańsk 2002

28. Adam Adamandy Kochański, w: Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, supl. 2, Gdańsk 2002

29. Piotr Uphagen (1704-1775), w: Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, supl. 2, Gdańsk 2002

30. Swietlicki Paweł, w: Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, supl. 2, Gdańsk 2002

31. Sprawy książki w działalności naukowej Jana Heweliusza, Gdańsk 2002

32. Król Stanisław August jako członek zagranicznych akademii i towarzystw naukowych, Gdańsk 2003

33. Związki króla Stanisława Augusta i uczonych z jego kręgu z Royal Society w Londynie,w : Sprawozdania Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (2000), t. 26-30:1999-2003, Gdańsk 2004

34. Związki Jana Heweliusza z Royal Society w Londynie, Rocznik Gdański, t. 65: 2005, z. 1-2, s. 121-136

35. Leonard Euler (1707-1783) i Polska, Gdańsk 2006, 32 s.

36. Astronomia gdańska i Jan Heweliusz , w: Gdańskie Gimnazjum Akademickie, t. 1: Szkice z dziejów, Gdańsk 2008, s.135-154

.

37. Matematyka i fizyka w Gimnazjum Gdańskim, w: Gdańskie Gimnazjum Akademickie, t. 1: Szkice z dziejów, Gdańsk 2008, s. 155-180.

38. Prawnik, przyrodnik, fizyk, bibliofil (w 300.rocznicę urodzin Daniela Gralatha), "Pomerania" nr 11 : 2008, s. 23-25.

39. Zasługi Jana Śniadeckiego (1756-1830) dla rozwoju polskiej terminologii naukowej (W 200. rocznicę urodzin), w: "Polonistyczne drobiazgi Językoznawcze, I, Materiały sesji jubileuszowej Oddziału Gdańskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" Gdańsk 2009, s. 18- 23.

40. Jan Heweliusz i Towarzystwo Królewskie w Londynie, Gdańsk-Pruszcz Gdański, 2010, ss. 40.

41. Jan Heweliusz i Towarzystwo Królewskie w Londynie, drugie wydanie Gdańsk-Pruszcz Gdański, 2011, ss. 40

42.Jan Piotr Ernest Szefler (Scheffler) (1739-ok. 1810), PSB, z. 195, Kraków 2011, s. 600-602

43. Jan Heweliusz i komety

44. Jan Uphagen - bibliofil

45. Jan Heweliusz - miłośnik ksiąg, wydanie 1, Gdańsk-Pruszcz Gdański 2012, ss. 52, il.

46. Davisson Daniel Bogumił (1729-ok. 1789), SBPN, supl. III, Gdańsk 2012, s. 64-65

47. Ehler Karol Bogumił (1685-1753), SBPN, supl. III, Gdańsk 2012, s. 71-72

48. Jakie jest pochodzenie nazwiska znanego astronoma Jana Heweliusza?, w Mówię więc jestem, cz. 4, Gdańsk 2013, s. 253-255.

49. Matematyk i astronom: Piotr Krüger (1580-1639), Gdańsk 2015. - 67, [1] s., il.

Fot. z odczytu mgr Ewy Czerniakowskiej pt. "Kult Juliusza Słowackiego w Wielkopolsce i na Pomorzu w latach 1891-1919

W Sali wystawowej Biblioteki Gdańskiej PAN, ul. Wałowa 15, otwarto w dniu 17 czerwca 2009 roku wystawę ekslibrisów

MISTRZ KRESKI - WOJCIECH JAKUBOWSKI

z okazji podwójnego jubileuszu Wojciecha Jakubowskiego, 80 rocznicy urodzin i pięćdziesięciopięciolecia pracy twórczej.

mgr Małgorzata Czerniakowska podczas otwarcia wystawy

IV Konferencja Językoznawcza W świecie słów i znaczeń

poświęcona pamięci profesora Bogusława Krei zatytułowanaSłowotwórstwo a media

odbyła się w dniach 2 i 3 czerwca 2009 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 55. Dwudniową konferencję otworzyli: prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz, prof. UG, dr hab. Ewa Graczyk, dyrektor Instytutu Filologii Polskiej oraz prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa, dziekan Wydziału Filologicznego.

Program konferencji

W dn. 28-29 maja 2009 r. w Gdańsku odbyła się III Międzynarodowa Bałtycka Konferencja "Zarządzanie i Organizacja Bibliotek" pod hasłem:

Standardy funkcjonowania bibliotek europejskich zorganizowana przez : Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku, Bibliotekę Uniwersytetu Gdańskiego, Polski Związek Bibliotek oraz Zakład Nauki o Książce Uniwersytetu Gdańskiego.

od lewej: mgr Anna Kujawska-Rogala, dr Beata Taraszkiewicz, mgr Ewa Czerniakowska, fot. Małgorzata Czerniakowska (Biblioteka Gł. UG, 29 VI 2009)

Galeria fotografii z Międzynarodowej Konferencji "Piękno Słowackiego"(Białystok 6-9 V 09)

Z okazji Tygodnia Jana Heweliusza w Bibliotece Gdańskiej PAN zorganizowano wystawę poświęconą wybitnemu polskiemu astronomowi w 398. rocznicę urodzin

mgr Małgorzata Czerniakowska (Biblioteka Narodowa 22 X 2008)

W dn. 22 X 2008 w Bibliotece Narodowej odbyła się Sesja Jubileuszowa w setną rocznicę śm. Karola Estreichera

mgr Małgorzata Czerniakowska (11 VI 2008) przed Pałacem Krasińskich w Warszawie (Zbiory Specjalne Biblioteki Narodowej)

Pomorski Dzień Bibliotekarza (Gdańsk, Akademia Muzyczna, 7 V 2008)

Fotografie z promocji wydawnictw UG w Ratuszu Gł. Miasta Gdańska w dn. 17 III 2008

Fotografie z konferencji "Elektroniczny wizerunek biblioteki"

(Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku, 21 listopada 2007)

mgr Małgorzata Czerniakowska - 17 IV 2007 r. w IBL PAN w Warszawie podczas promocji książki pt. Literatura-Historia - Dziedzictwo

GALERIA FOTOGRAFII Z IMPREZ W IBL PAN W WARSZAWIE

Zaproszenie na gościnny wykład mgr Małgorzaty Czerniakowskiej nt. "Związki Leonarda Eulera z Gdańskiem" w Bibliotece Głównej Politechniki Gdańskiej (25 V 2007, godz. 11. 00)

Zaproszenie na imprezy V Bałtyckiego Festiwalu Nauki w Bibliotece Głównej Politechniki Gdańskiej

Wykład nt. Związki Leonarda Eulera z Gdańskiem wygłasza mgr Małgorzata Czerniakowska

Galeria fotografii z wykładu

w Bibliotece Głównej Politechniki Gdańskiej w dn. 25 V 2007

mgr Małgorzata Czerniakowska wygłasza odczyt nt. Gdańskie Towarzystwo Przyrodnicze (1743-1821)

Galeria z odczytu mgr Małgorzaty Czerniakowskiej w GTN w dn. 14 XII 2006 r.

mgr Małgorzata Czerniakowska wygłasza referat nt. Zasługi Jana Śniadeckiego (1756-1830) dla rozwoju polskiej terminologii naukowej (w 250. rocznicę urodzin). Przewodniczy prof. Regina Pawłowska

GALERIA FOTOGRAFII Z SESJI JUBILEUSZOWEJ ODDZIAŁU GDAŃSKIEGO TMJP (23 X 2006)

KONGRES BADACZY OSIEMNASTEGO WIEKU WE WROCŁAWIU (19-21 X 2006)

z okazji 10. lecia Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym

Program Kongresu Badaczy XVIII Wieku we Wrocławiu

mgr Małgorzata Czerniakowska dnia 19 X 2006 podczas Kongresu wygłosiła referat pt. "Król Stanisław August jako miłośnik nauk ścisłych" (Wydz. Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego, sala im. Władysława Nehringa)

Obrady sekcji "Wymiana, doganianie, wyprzedzanie na przestrzeni XVIII stulecia" (kier. dr Richard Butterwick, sala im. Władysława Nehringa, 19 X 2006)

GALERIA FOTOGRAFII Z KONGRESU BADACZY XVIII WIEKU

mgr Małgorzata Czerniakowska uczestniczyła w Międzynarodowej Konferencji Mickiewiczowskej w Gdańsku (22-24 XI 05)

Uczestnicy Międzynarodowej Konferencji Mickiewiczowskiej w Gdańsku przed pomnikiem Adama Mickiewicza w Parku Oliwskim w Gdańsku-Oliwie (24 XI 2005). Fot. Małgorzata Czerniakowska

Rocznica Adama Mickiewicza

Wyślij list do M. CzerniakowskiejPrezentacja - Warszawa, czerwiec 2005 r.

Na Rynku Starego Miasta w Warszawie

Nowa Prezentacja

W dn. 26 maja 2004 r. mgr Małgorzata Czerniakowska w Bibliotece Gdańskiej PAN wygłosiła odczytpt. "Książka z zakresu nauk ścisłych w bibliotece Jana Uphagena"

Publikacje elektroniczne

Strona Ewy i Małgorzaty Czerniakowskich

Jan Heweliusz (1611-1687) i komety

Jan Uphagen (1731-1802) i książka przyrodnicza

Strona Gdańskiego Oddz. Towarzystwa Przyjaciół Książki

Z okazji jubileuszu 300. lecia urodzin Leonarda Eulera (1707-1783)

Obchody 150. rocznicy Adama Mickiewicza (2005)

Rok 2005 - Rok K. C. Mrongowiusza (1764-1855)

Rok 2005 - 200. rocznica założenia Liceum w Krzemieńcu przez Tadeusza Czackiego

Juliusz Słowacki (1809-1849) - w 200. rocznicę urodzin

Odczyty mgr Małgorzaty Czerniakowskiej w Bibliotece Gdańskiej PAN

Ilustracje do komunikatu pt. "Związki Jana Heweliusza z Royal Society" w dn. 3 marca 2004 r.

Zwiedzanie nowego budynku BGPAN przez SBP Koło Trójmiasto (22 II 06)


Fotografie z otwarcia nowego budynku Biblioteki Gdańskiej PAN (18 XI 2005)

Podczas zwiedzania wystawy "Wokół myśli K. C. Mrongowiusza" w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie (5 lipca 2005)

W Mrągowie - 3 VI 05

Galeria fotografii z konferencji: "K. C. Mrongowiusz jako europejski budowniczy mostów między narodami" - Mrągowo 3 VI 2005 r.

[Rozmiar: 26746 bajtów]

W Bibliotece Gdańskiej PAN - 27 IV 2005

Galeria fotografii: Trzy jubileusze Biblioteki Gdańskiej PAN (27 IV 2005)

LINKI
BIBLIOTEKA GDAŃSKA PAN
POMORSKA BIBLIOTEKA CYFROWA
FEDERACJA BIBLIOTEK CYFROWYCH
Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego
Biblioteka Narodowa
Biblioteka Politechniki Gdańskiej
Biblioteka Jagiellońska
Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu
Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym
Międzynarodowe Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym (ISECS)
Polska Akademia Nauk
Wirtualna Polska
Google
Biblioteka UG Oliwa
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Centralny Katalog NUKAT
Katalog KVK
Nowy EBIB
Strona Ewy Czerniakowskiej
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku
Elektroniczna Baza Bibliografii Estreichera

Zebranie TMJP Oddz. Gd. 13 X 05

Fotografie z zebrań Oddz. Gd. TMJP

Stare druki (XVI-XVIII)

Autorka, maj 2008

402. rocznica urodzin Jana Heweliusza

28 I 2008 - 397. rocznica urodzin Jana Heweliusza

15 IX 2007 - Odsłonięcie tablicy ku czci Daniela Gabriela Fahrenheita (Gdańsk, ul. Ogarna)

28 I 2006 - 395. rocznica urodzin Jana Heweliusza

V Bałtycki Festiwal Nauki (24-27 V 2007)

Powrót do strony głównej

Autorka przed pomnikiem Jana Heweliusza w Gdańsku

Tablica w j. łac. ku czci Jana Heweliusza przed pomnikiem wybitnego astronoma
Tablica w j. polskim zob. na stronie :

Gdańszczanin Tysiąclecia

Film z Jarmarku Dominikańskiego w Gdańsku (ul. Długa)

Film z Jarmarku Dominikańskiego w Gdańsku (ul. Długi Targ, Fontanna Neptuna)

Copyright by Małgorzata Czerniakowska, Gdańsk 2001-2015


Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl