Wybrana literatura na temat życia, twórczo¶ci i działalno¶ci K. C. Mrongowiusza


okładkabien

Najlepsz± monografi± na temat K. C. Mrongowiusza jest ksi±żka autorstwa prof. Wiesława Bieńkowskiego pt. "Krzysztof Celestyn Mrongowiusz 1754-1855. W służbie umiłowanego języka. Wyd. 2, rozsz. i popr., Olsztyn 1983"

Prof. W. Bieńkowski

Na fotografii autor monografii o K. C. Mrongowiuszu - prof. Wiesław Bieńkowski, podczas sesji naukowej w Bibliotece Gdańskiej PAN w X 1997 roku

Najważniejsza literatura na temat Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza (1764-1855)

Bieńkowski Wiesław, Krzysztof Celestyn Mrongowiusz 1764-1855. W służbie umiłowanego języka, Wyd. 2, rozsz. i popr., Olsztyn 1983

Bieńkowski Wieslaw, Mrongowiusz (Mrongovius) Krzysztof Celestyn (1764-1855), Polski Słownik Biograficzny, XXII, s. 190-195

Breza Edward, Leksykografia kaszubska, "Komunikaty Instytutu Bałtyckiego", z. 21, s. 63-68.

Cieślak Tadeusz, Krzysztof Celestyn Mrongowiusz, w: T. Cieślak, Sylwetki mazurskie i kaszubskie, Warszawa 1967, s. 9-40.

Czerniakowska Ewa, Kaszubski wijąg `wierzba`, `wiąz` w słownikach K. C. Mrongowiusza, Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Gdański. Prace Językoznawcze 15, 1989, s. 37-42.

Czerniakowska Ewa, Kaszubskie nazwy miesięcy w słownikach K. C. Mrongowiusza, "Slavia Occidentalis", 44, 1987, s. 13-18.

Czerniakowska Ewa, Słowniki K. C. Mrongowiusza, "Pomerania" 1985 nr 9.

pozostałe publikacje Ewy Czerniakowskiej zob.:

http://gnu.univ.gda.pl/~emcz/eczpublikacjemrong.html

Dzienis Helena, Mrongowiusz Krzysztof Celestyn, Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, T. III, Gdańsk 1997, s. 265-267

Florczak Zofia, U początków opisu morfonologii polskiej. Spór Mrongowiusza z Mrozińskim, Pamiętnik Literacki, LXIX, z. 2, s. 111-126.

Jałosiński Aleksander, Nieznane listy Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza, "Rocznik Gdański" 14, 1955, s. 320-334, fot.

Jasiński Janusz, O miejscu urodzenia Mrongowiusza, "Komunikaty Mazursko-Warmińskie", 1974 nr 3, s. 285-290.

Kamińska Halina Jadwiga, K. C. Mrongowiusz jako językoznawca, "Język Polski", 1981, z. 1/2 s. 63-69.

Kaszubszczyzna. Kaszebizna. Redaktor naukowy Edward Breza, Opole 2001.

Klechówna Henryka, Krzysztof Celestyn Mrongowiusz jako leksykograf, "Rocznik Olsztyński", 7, 1968, s. 63-77.

Krzysztof Celestyn Mrongowiusz 1764-1855. Księga pamiątkowa pod red. Władysława Pniewskiego, Gdańsk 1933.

Mężyński Kazimierz, K. C. Mrongowiusz jako kandydat na profesora gramatyki języków słowiańskich w Gimnazjum Krzemienieckim. (nieznane listy Mrongowiusza do G. E. Grodka), "Rocznik Gdański", 21, 1962, s. 53-112.

Nowak Zbigniew, Krzysztof Celestyn Mrongowiusz jako zbieracz i krzewiciel piśmiennictwa staropolskiego, "Rocznik Gdański", 1971, z. 2, s. 89-125, il.

Palarczykowa Anna, Listy K. C. Mrongowiusza do Jana Feliksa Tarnowskiego, "Rocznik Gdański", 19/20, 1960/61

Pniewski Wladysław, Krzysztof Celestyn Mrongowiusz, Sprawozdanie Dyrektora Gimnazjum Polskiego w Gdańsku za rok szkolny 1932/33, s. 3-30.

Popowska-Taborska Hanna, Obrońcy języka malej ojczyzny w: Gdańsk i Pomorze. Mała ojczyzna Kaszubów. Praca zbiorowa pod red. Józefa Borzyszkowskiego, Gdańsk 1995, s. 45-50.

Popowska-Taborska, Cecenowski pastor Gottlieb L. Lorek o mowie kaszubskiej do Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza, "Rocznik Slawistyczny" 50, 1997, s. 105-108.

Popowska-Taborska Hanna, Dwa autografy kaszubskiego Słowniczka Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza, "Rocznik Gdański", 62, 1996, z. 2, s.93-101.

Popowska-Taborska Hanna, Dzieje kolejnych wydań kaszubskiego Słowniczka P. I. Prejsa, "Slavia Occidentalis", 50, 1993.

Popowska-Taborska Hanna, Kaszubskie materiały leksykalne w słowniczkach Krzysztofa Mrongowiusza, "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej", 32, 1995.

Popowska-Taborska Hanna, Krzysztof Celestyn Mrongowiusz o związkach kaszubsko-łuzyckich, "Letopis", 44, 1997, nr 1.

Popowska-Taborska Hanna, Boryś Wiesław, Leksyka kaszubska na tle słowiańskim, Warszawa 1996.

Popowska-Taborska Hanna, Nieznany autograf kaszubskiego Słowniczka K. C. Mrongowiusza, w: Studia kaszubsko-słowińskie, III Konferencja Słowińska, red. J. Borzyszkowski, Łeba-Gdańsk 1995.

Rabowicz Edmund, Na straży polskości. Z pierwszych lat pobytu Mrongowiusza w Gdańsku, w: Gdańskie Gimnazjum Akademickie. Księga pamiatkowa, Gdyn ia 1959, s. 335-344.

Szultka Zygmunt, Nieznane zabytki piśmiennictwa polskiego i kaszubskiego z XIX w., w: Antropologia Kaszub i Pomorza, pod red, Józefa Borzyszkowskiego, Gdańsk 1992.

Szultka Zygmunt, Nowe spojrzenie na kaszubskie badania K. C. Mrongowiusza, "Slavia Occidentalis", 58/49, 1991/1992,, 50, 1993.

Ślaski Bolesław, Mrongowiusz jako leksykograf kaszubski, "Slavia Occidentalis", 6, 1927, s. 213-224.

Treder Jerzy, Mrongowiusz jako kaszubolog. W dwusetną rocznicę zamieszkania w Gdańsku, Gdańskie Studia Językoznawcze, VII, 2000, s. 165-236.

K. C. Mrongowiusz w 150. rocznicę

Publikacje Ewy Czerniakowskiej na temat K. C. Mrongowiusza

Galeria K. C. Mrongowiusz

Strona główna


Copyright by Ewa Czerniakowska, Gdańsk 2005